2020. 05. 5.

Városi Egészségügyi Központ – intézményvezetői álláspályázat

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testület pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és szövegezéssel.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2020. szeptember 1.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidős, heti 20 óra

A vezetői megbízás időtartama: 2020.09.01-2025.08.31.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1. sz.

Bérezés: a Kjt szerint

Az intézmény jogállása, jogköre: jogi személyisége: önálló jogi személy gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait – együttműködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája látja el.)

Az intézmény tevékenységi köre:  egészségügyi alapellátás (az alapellátást háziorvosokkal kötött megbízási szerződés útján biztosítja az önkormányzat), szakorvosi ellátás (kórházzal létrejött szerződésben foglaltak szerint kihelyezett telephelyként működik)

 A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

 • Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
 • Elkészíti és aktualizálja az intézmény szabályzatait.
 • Felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai együttműködésért a privát praxisokkal.
 • Felel az OEP szerződések megkötéséért.
 • Ellátja a járóbeteg szakellátást érintő koordinációs és kapcsolattartási feladatokat.
 • Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény tevékenységét, munkáját.

   A megbízás feltételei:

 • orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség;
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;
 • legalább ötéves vezetői gyakorlat;
 • büntetlen előélet;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz, szakmai életrajz,
 • intézmény vezetésére vonatkozó program,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/elek bemutatása és fénymásolati példánya/ai-nak csatolása, valamint
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara képviselője véleményezi.
 • A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít.
 • A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 A pályázat benyújtásának határideje:

 • a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől számított 30. nap

A pályázat benyújtásának helye, módja:

 • a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I.em.121.)

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül.