2018. 02. 1.

Új időskori támogatást vezettek be

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Több szociális támogatás összege is emelkedett 2018. január elsejétől. Többek között emelkedett az ápolási díj összege, megnőtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rászoruló időskorúak járadékának és a normatív közgyógyellátásnak a jövedelemhatára, havi 50 ezer forintos támogatást kapnak a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 44/A. §-a alapján 2018. január 1-jei hatállyal új ellátásként bevezetésre került a tartós ápolást végzők időskori támogatása.

Ki jogosult a tartós ápolást végzők időskori támogatására?

A tartós ápolást végzők időskori támogatására (a továbbiakban: támogatás) az a Magyarországon élő magyar állampolgár (valamint az Szt. 3. § (1) bekezdés b)-d) hatálya alá tartozó személy) jogosult, aki öregségi nyugdíjban részesül, és aki a gyermekét (ideértve a vérszerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta, és e tevékenység alapján ápolási díjban részesült, és a 20 éven belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.

Nem jogosult a támogatásra az igénylő:

 • ha az igénylőre nem terjed ki az Szt. hatálya,
 • ha az igénylő részére nem került megállapításra öregségi nyugdíj, illetve ha a részére az öregségi nyugdíj folyósítás nélkül kerül megállapításra, vagy a részére még csak nyugdíjelőleg került megállapításra,
 • ha az igénylő nem rendelkezik a támogatásra való jogosultsághoz szükséges 20 év ápolási időszak feltételével,
 • ha az igénylő nem a gyermeke ápolása, hanem más hozzátartozója ápolása céljából részesült ápolási díjban,
 • ha az igénylő a jogosultsági időszakon belül – ugyanazon gyermek jogán – nem részesült legalább 1 évig emelt összegű ápolási díjban vagy kiemelt ápolási díjban. 

Az Szt. hatálya: a Magyarországon élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre terjed ki.

A támogatás iránti igény érvényesítésére, a támogatás megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon támogatást kell érteni.

Az Szt. 42. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy is jogosult, akinek az öregségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

Mely szervhez és milyen módon kell a támogatás iránti kérelmet benyújtani?

A támogatás megállapítását és folyósítását írásban, az e célra rendszeresített adatlapon kell igényelni.

A támogatás iránti igényt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv felé kell benyújtani.

A kérelem elbírálásához szükséges adatokat  – a kérelmezőnek az adatlapon tett nyilatkozata alapján  – az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv szerzi be.

Azonban a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:

 • ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat
 • emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat
 • gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást megállapító határozat 

A támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások a Tny. 81. § (1) bekezdése alapján illeték- és költségmentesek.

Mennyi a támogatás összege?

A támogatás havi összege 50 000 forint.

A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem

benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.

Mely időponttól igényelhető a támogatás?

Aki a támogatásra való jogosultság feltételeinek 2018. január 1-jén megfelel, a támogatást az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint, de legkorábban 2018. január 1-jei időponttól kezdődően kérelmezheti.

Az igénybejelentés időpontja az adatlap benyújtásának vagy postára adásának a napja.

A támogatás folyósítása, bejelentési kötelezettség:

A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyhóban folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíja folyósításra kerül.

A támogatásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt amely az ellátásra jogosultságát, vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (postacím: Budapest 1820) felé 15 napon belül bejelenteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben külföldre költözik, úgy kikerül az Szt. hatálya alól, és a támogatásra nem lesz jogosult. A támogatás összege külföldre nem folyósítható.

Egyéb kérdések: 

 • A támogatás nem minősül nyugellátásnak.
 • A támogatás végrehajtás alól mentes, illetve adómentes ellátásnak minősül.
 • Az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján a támogatás rendszeres pénzellátásnak minősül.

Jogszabályok

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §
 • a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § b) bek.
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1.8. pontja

Szerk: Y

Forrás: Magyar Államkincstár