2019. 08. 21.

Tendert írnak ki a Közház büféjének üzemeltetésére

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Pályázati kiírás Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Büféjének üzemeltetésére A pályázat tárgya Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közösségi Ház) pályázatot hirdet épületének földszintjén található Büfé rendszeres üzemeltetésére és az intézmény rendezvényein büfészolgáltatás biztosítására. Címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. Az üzemeltetés részletei úgy, mint a nyitvatartási időpontok, felelősségi körök egyéb a nyertes ajánlattevővel kötendő üzemeltetési szerződésben kerül meghatározásra. Az ingatlan főbb jellemzői A Büfé alapinfrastruktúrával ellátott kiszolgálótérből, vizesblokkból és raktárhelyiségből áll. A működési jellegből adódóan a vendégtér az épület aula és belső udvari részén van kialakítva. A Büfé működését az intézmény közszolgáltató jellegéhez és a lakossági igényekhez szükséges igazítani.  Bérbe adandó ingatlan rész területe Fogyasztó tér: 30 nm (az ajánlattételi dokumentációban rögzített feltételekkel bővíthető) Eladó tér: 11,5 nm Raktár 8,5 nm Vizesblokk 3,6 nm Közlekedő 1 nm Összesen: 54,6 nm  Elhelyezkedése A Büfé a Közösségi Ház épületében, a rendezvényterekhez és a belső udvarhoz kapcsolódóan került kialakításra.  Műszaki állapota Megfelelő, átadás után a helyiségek fejlesztése az ajánlatevő számára opcionális lehetőség. Az eladó tér és a fogyasztó tér oldalfal burkolata dekor-fa, üveg. A helyiség üresen kerül átadásra. Az intézmény 2019. október 1. napjától határozott időre (3 évre) 2022. szeptember 30. napjáig köt szerződést az üzemeltetővel.  Az üzemeltetési díj minimális összege nettó 50.000.-Ft azaz ötvenezer Ft havi díj, amelynél kisebb összegű ajánlat nem tehető. A pályázó köteles az ajánlatban leírni, az üzemeltetési szándékot, az általa nyújtott szolgáltatások körét, milyen kínálatot kíván fenntartani, milyen módon kíván bekapcsolódni a rendezvények minőségi kiszolgálásába. A Büfé üzemeltetésének igazodnia kell a Közösségi Ház programjaihoz, a közösségi igényekhez és a lakossági elvárásokhoz. Pályázók köre a. polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, melynek tevékenységi körében szerepel jelen kiírásban szereplő, pályázat tárgyában megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges TEÁOR kód, vagy az üzemeltetés megkezdéséig regisztrálta a NAV-nál az üzemeltetés végzéséhez szükséges TEÁOR kódot b. 18. életévét betöltött természetes személy, aki az üzemeltetés megkezdéséig a szükséges TEÁOR kóddal bejegyezteti az üzemeltetést végző gazdálkodó szervezetet   A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
 1. a pályázatot egy eredeti példányban, minden oldalt aláírva kell benyújtani,
 2. a pályázatot zárt borítékban, egy példányban, személyesen a Közösségi Házban vagy könyvelt postai küldeményként (ajánlott, vagy tértivevényes) címezve az 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. címre kell benyújtani,
 3. a pályázat személyesen történő benyújtásának határideje: 2019. szeptember 28. 19 óráig, postára adásának határideje: 2019. szeptember 28.
Hiánypótlás A jelen pályázati eljárásban hiánypótlás nincs. Kizáró okok A benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
 1. a hibásan, hiányosan, vagy a megadott határidő után került benyújtásra,
 2. bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
 3. a pályázó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban,
 4. a pályázó nincs nyilvántartva,
 5. a pályázónak 60 napot meghaladó köztartozása van,
 6. a pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek.
Bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. Az értékelés szempontjait képezik
 • A legmagasabb összegű havi nettó üzemeltetési díjra tett ajánlata.
 • Azonos üzemeltetési díjra tett ajánlatok esetében előnyben részesül, ha a pályázó gyáli székhelyű gazdálkodó szervezet, vagy a természetes személy gyáli székhelyű gazdálkodó szervezet alapításáról nyilatkozik.
 • Azonos üzemeltetési díjra tett gyáli székhellyel rendelkező, vagy gyáli székhelyről nyilatkozó ajánlattevők esetén sorsolással dönt.
A pályázatok bontását, véleményezését és bírálását az intézményvezetője végzi. Az elutasított pályázatokat nem kerülnek visszaküldésre. Jogorvoslat A döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. Elérhetőség A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi telefonszámon kaphatnak felvilágosítást: Bretus Imre Mail: igazgato@gyalikozhaz.hu Tel: +36 (70) 375 3590 A pályázat eredményhirdetése A Közösségi Ház a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímre, ennek hiányában postai úton kézbesíti valamennyi pályázónak. Az intézményvezetője biztosítja a Büfé helyszíni megtekintését az intézményvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban. A Közösségi Ház a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.