2019. 06. 27.

TAK és a TKR, avagy városunk településképének szabályozása

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a májusi ülésén napirendre tűzte és megalkotta a 10/2019.(V.30.) számú településképi rendeletét, valamint ezt megelőzően a 100/2019.(V.30.) számú határozatával elfogadta Gyál Város Településképi Arculati Kézikönyvét.

A Településképi Arculati Kézikönyv (rövidítve: TAK) amely szemléletformáló dokumentum, a települési önkormányzatnak normatív határozatként kell elfogadnia. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kellett határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A TAK elfogadása meg kell, hogy előzze a Településképi Rendelet (rövidítve: TKR) megalkotását, miután a kormányrendelet szerint a helyi területi védelemmel érintett terület és a településképi szempontból meghatározó terület a kézikönyv alapján kerül meghatározásra a településképi rendeletben és annak rajzi mellékletében.

A településképi rendelet állapítja meg:

 • a településképi követelményeket (amelyek lehetnek területi építészeti, egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények),
 • az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát,
 • a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat,
 • azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti,
 • azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az egyszerű bejelentéshez nem kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti,
 • a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját,
 • a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket,
 • a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit.

Összességében településképi szempontból szabályozza az építés folyamatát, így ennek megfelelően Gyálon is bevezetésre kerülnek településkép-érvényesítő eszközök:

 • településkép védelmi tájékoztatás és konzultáció
 • településképi véleményezési eljárás
 • településképi bejelentési eljárás
 • településképi kötelezés

A rendelettervezet társadalmi egyeztetése a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletünk alapján az alábbiak szerint megtörtént.

A 2018. március 26.-án előzetes tájékoztatás és véleményezés céljából az érintettek részére lakossági fórumot tartottunk. A jelenlevőknek a tájékoztatással kapcsolatosan kérdése, észrevétele nem volt.

2019. március 27-én tájékoztatás és véleményezés céljából az érintettek részére ismét lakossági fórumot tartottunk, ahol ismertetésre került a TAK és a településképi rendelet tervezete. A lakossági fórumon a jelenlevők részéről elhangzott kérdésekre az alpolgármester, a tervező és főépítész szóban válaszolt. A fórumot követően 8 napon belül írásbeli észrevétel nem érkezett.

Mivel a Helyi Építési Szabályzat (rövidítve: HÉSZ) településképi előírásai a Törvény erejénél fogva nem alkalmazhatók, a szükséges módosításokat a HÉSZ.-re vonatkozó külön eljárási szabályok alapján a későbbiekben végre kell hajtani.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet – amely 2019. augusztus 05-én lép hatályba és a szabályit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni – Gyál Város hivatalos honlapjára feltöltésre került.

Fentiekkel kapcsolatos kérdésekkel, illetve bővebb tájékoztatásért kérem, forduljanak városunk főépítészéhez, vagy a Gyáli Polgármesteri Hivatal építéshatósági csoportjához.

Reméljük, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása szemléletformáló eszközként, a településképi rendelet megalkotása a településképi követelmények meghatározásával elősegíti Gyál városképének, építészeti minőségének további javulását.

Gyál Város Települési Arculati Kézikönyve itt érhető el.