.

.

Központi email cím

szervezes@gyal.hu

Szabó Józsefné Kovács Ildikó

címzetes vezető főtanácsos, irodavezető
Telefonszám: +36-29-540-931
E-mail: szabo.jozsefne@gyal.hu

Márki Tímea

irodavezető-helyettes
Telefonszám: +36-29-540-943
E-mail: marki.timea@gyal.hu

Tamás Tímea

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-944
E-mail: tamas.timea@gyal.hu

Tóth Istvánné

címzetes főmunkatárs, ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-126
E-mail: toth.istvanne@gyal.hu

Nagy Gáborné

ügyintéző, címzetes főmunkatárs
Telefonszám: +36-29-540-933
E-mail: nagy.gaborne@gyal.hu

Nagy Barbara

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-979
E-mail: nagy.barbara@gyal.hu

Dr. Szlifka-Ágoston Zita

adatvédelmi tisztviselő
Telefonszám: +36-29-540-966
E-mail: szlifka-agoston.zita@gyal.hu

Liberné Dandé Erzsébet

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-974
E-mail: liberne.dande.erzsebet@gyal.hu

Lovasné Papp Mónika

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-135
E-mail: lovasne.papp.monika@gyal.hu

Szűcs Tamásné

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-136
E-mail: szucs.tamasne@gyal.hu

Surányi András

informatikus
Telefonszám: +36-29-544-120
E-mail: suranyi.andras@gyal.hu

Pályi László

gépjárművezető
Telefonszám: +36-29-540-930

Mészáros Nikoletta

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-974
E-mail: meszaros.nikoletta@gyal.hu

Szervezési és Humánpolitikai Iroda feladata

 • az Önkormányzat által civil és sport szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos
  adminisztráció (képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás lebonyolítása, támogatási szerződések elkészítése);
 • titkársági feladatok ellátása a Jegyző, Aljegyző tekintetében, valamint munkájuk segítése a következők szerint:
  • a jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása,
  • vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott született döntések
   végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében való közreműködés,
  • az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda részére dokumentálása.
 • a „Kertváros” Önkormányzati Társulás és a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása);
 • menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval;
 • bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban:
  • külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, továbbítása,
  • szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,
  • az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása,
  • külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, nyilvántartás vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról,
 • rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a rendeletek egységes
  szerkezetbe foglalása a honlapon, a hivatali szerveren és a nemzeti jogszabálytárban,
 • igény szerint a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásain
  felmerülő jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a Jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek továbbítása a Kormányhivatal felé;
 • hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása;
 • ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos Egyedi Iratkezelési szabályzat alapján:
  • beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és értékek kezelése,
  • beérkező küldemények, beadványok, Hivatali kapun keresztül küldött elektronikus dokumentumok
   érkeztetése,
  • szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,
  • beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz,
  • ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás,
  • határidők nyilvántartása,
  • előadói ív kitöltése,
  • kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés,
  • ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése,
  • ügyiratok irattári kezelése, kiadása,
  • az iratok korszerű tárolásának biztosítása,
  • ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása,
  • ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás,
  • a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása,
  • titkos ügyiratok kezelése,
  • az iratkezelés felügyeletében való közreműködés.
 • Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Ügyfélszolgálat működtetése, ennek körében:
  • közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása,
  • termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása,
  • lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése,
  • közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák kivizsgálásra történő
   továbbítása, megválaszolása,
  • napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás.
 • Humánpolitikai feladatok ellátása, különösen:
  • a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása, az önkormányzati intézményvezetői pályázatok pályázati kiírásának, a pályázati eljárás lefolytatásának kivételével,
  • a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása,
  • a feladatok ellátásával összefüggő döntések előkészítése, képviselő-testületi előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása,
  • közfoglalkoztatási pályázatok, kérelmek előkészítése, szerződéskötés, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások elkészítése.
 • Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok ellátása, ennek körében:
  • a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása,
  • a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, honvédelemmel és a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokban foglalt feladatok teljes körű ellátása.
 • a Polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvíz-védekezési, vízkár-elhárítási feladatok teljeskörű ellátása.
 • a Hivatal gondnoksági feladatainak ellátása, különösen:
  • irodaszerek, nyomtatványok beszerzése,
  • tárgyieszköz-leltár vezetése,
  • kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése,
  • tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása,
  • a hivatali gépjármű munkavégzésének szervezése, irányítása, annak vezetése, üzemanyag elszámolás,
   menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása,
  • kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, valamint
   mobiltelefon szolgáltatókkal,
  • hivatali épület fellobogózásával kapcsolatos feladatok elvégzése,
  • a vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása,
  • Gyál Élet Program termékeinek raktározása, átadás-átvétel dokumentálása, készletgazdálkodás.
 • A Polgármesteri Kabinet által megrendelt termékek beszerzéséről, valamint azok felhasználásáról készült
  dokumentumok továbbítása a Pénzügyi és Adó Iroda felé.
 • a Hivatal informatikai feladatainak ellátása, ennek körében:
  • a hálózati üzemeltetéssel, szerverek és munkaállomások üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • alkalmazások használatával kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban
   foglaltaknak megfelelően
  • adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása,
  • szervezeti integritással kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat és a Hivatal vonatkozásában,
  • az Integrált Jogalkotási Rendszerrel kapcsolatos hivatali szintű feladatokat ellátása.
 • Ellátja az ASP rendszer mindennapi használatából eredő – Gyál jegyzője által kiadott mindenkor hatályos adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban részletezett – feladatokat.

Ügyfélszolgálat működtetése

 • közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása,
 • termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása,
 • lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése,
 • közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása

Humánpolitikai feladatok körében

 • a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása, az önkormányzati intézményvezetői pályázatok pályázati kiírásának, a pályázati eljárás lefolytatásának kivételével,
 • a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása,
 • a feladatok ellátásával összefüggő döntések előkészítése, képviselő-testületi előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása,
 • közfoglalkoztatási pályázatok, kérelmek előkészítése, szerződéskötés, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások elkészítése.

Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok körében

 • a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása,
 • a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, honvédelemmel és a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokban foglalt feladatok teljes körű ellátása
 • a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvízvédekezési, vízkár-elhárítási feladatok teljes körű ellátása.

Gondnoksági feladatának körében

 • irodaszerek, nyomtatványok beszerzése,
 • tárgyieszköz-leltár vezetése,
 • kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése,
 • tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása,
 • a hivatali gépjármű munkavégzésének szervezése, irányítása, annak vezetése, üzemanyag elszámolás, menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása,
 • kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, valamint mobiltelefon szolgáltatókkal,
 • a vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása.

Informatikai feladatának körében:

 • a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátása, a hálózati üzemeltetéssel, szerverek és munkaállomások üzemeltetésével, alkalmazások használatával kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.