2020. 09. 24.

Szeptemberi testületi ülés – beszámoló

Facebookon
Twitteren
E-mailben
2020. szeptember 24-i testületi ülésen az alábbi fontos döntéseket hozták a városvezetők.
 • Módosították Gyál város 2020. évi költségvetését

Összességében elmondható, hogy a kialakult helyzethez igazodva az önkormányzat gazdálkodását az óvatosság jellemezte és jellemzi a mai napig is, hisz még mindig nem teljesen látják a bevételek alakulását, mekkora összegből gazdálkodhat a város.  Többet kellett költeni védőfelszerelésekre, védőeszközökre, az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök megteremtésére, ezzel szemben igyekeztek olyan kiadásokat elhalasztani, amelyek a következő évben/időszakban is megvalósíthatók.

 • Megválasztották a külsős bizottsági tagokat

A testület munkáját úgynevezett szakbizottságok segítik, amelyekbe nem önkormányzati tagok is delegálhatóak. A következő önkormányzati ciklus külsős tagjai: Szalagyi Áron, Dr. Fa Cecília, Gácsi Kiss Dezsőné, Vinnai Balázs, Egri Csaba, Woloszynszki-Bíró Annamára gyáli lakosok.

 • Összefogást kezdeményeztek más önkormányzattal az illegális hulladéklerakók felszámolása miatt

Az elmúlt évek során többször fordult elő, hogy közterületre történt illegális hulladéklerakások felszámolása céljából a városunkkal szomszédos, területileg illetékes önkormányzatok eljárását, segítségét kérte az önkormányzat.  A környezetszennyezés megszüntetése, az illegális hulladéklerakás megelőzése, illetve a hulladéklerakókkal szembeni fellépés eredményessége érdekében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közös együttműködés kialakítását kezdeményezte önkormányzataink egymással határos területeire vonatkozóan, hogy a környezet védelmére, a természet megóvására tett erőfeszítéseik még hatékonyabbak, eredményesebbek legyenek.

 • PRO-KOMPOSZT Kft. tevékenységével kapcsolatos eljárás indítására való törekvés

A PRO-KOMPOSZT Kft. a Budapest XXIII. kerület 0196180/4 hrsz-ú és 0196154/14 hrsz-ú külterületi ingatlanokon nem veszélyes hulladék (települési szennyvíziszap) gyűjtését (energetikai hasznosítás céljából történő) előkezelését és (elsősorban komposztálással történő) hasznosítását végzi érvényes működési engedély birtokában. Gyál városnak a fenti telephelyhez legközelebb eső lakóhellyel rendelkező lakosai közül többen évek óta panaszkodnak arra, hogy a Kft. telephelyéről, tevékenységéből adódóan – időjárási viszonyoktól is függően – időszakosan kellemetlen, életminőségüket is nagy mértékben negatívan befolyásoló szag (bűz) árad, amely az esetek egy részében akár a városközpontban is érződik.  Az önkormányzat mindent igyekszik megtenni, hogy ezen – az érintett lakosság életminőségét negatívan befolyásoló, egészséges környezethez való jogát sértő – állapot megszűnjön. Sajnos az elmúlt évek alatt kezdeményezett hatósági eljárásokban az önkormányzatnak nem volt ügyféli minősége, a lakosság által kezdeményezett eljárások pedig nem vezettek eredményre, így keresve a lehetséges megoldási lehetőségeket jogi állásfoglalásokat kértek be, melyek többféle lehetséges jogi fellépés lehetőségét fogalmazták meg. Ezen jogi lépések szakszerű megtételére jogi képviselő, továbbá független szakértő szakmai bevonását látják szükségesnek.

 • Elfogadták az Idősek otthonának tanulmánytervét

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2020. (II.27.) sz. határozatában megtárgyalta az idősotthon pályázati felhívására érkezett ajánlatokat, valamint kiválasztotta a nyertes pályázót a tanulmány elkészítésére. Az elkészült anyagokat az önkormányzat egyeztette a pályázat elbírálásában is résztvevő szakértőkkel, kérték javaslataikat, észrevételeiket.  Az egyeztetéseken elhangzottak és az összegyűjtött szakmai észrevételek alapján javasolt az elkészült 3 változat közül a legnagyobb kapacitású intézmény létesítését célként kitűzni, és a későbbiekben azt alapul venni a továbbtervezéshez. A tanulmányból kiderül, hogy a többfunkciójú idősotthon megépítése sokak igényét elégítené ki a lakosságból és annak érdekében, hogy teljes körű, de legalább magas százalékú legyen az intézmény iránti kereslet lefedése, nem javasolt kisebb épület kivitelezése. Az építési szabályok, elsődleges tekintettel a beépíthetőségre, korlátozzák az épület méreteit, így a területi viszonyokra és a keresletre való tekintettel a kiírásban megjelölt ingatlan (Bajcsy-Zsilinszky utca 41-43., volt rendőrség telke) nem megfelelő nagyságú az tervezett épület elhelyezésére, ezért megfontolandó egy másik önkormányzati ingatlanon megépíteni a létesítményt. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közül az idősotthon továbbtervezését és majdani megépítését – az infrastruktúra szempontjából is megfelelően – javasolták, hogy az Erdősor utcai – Toldi Miklós-Kisfaludy utca közötti erdő – 4856/6 helyrajzi számú ingatlanon folytatni. A javasolt ingatlan egy 3,3 hektáros, erdészeti szempontból elöregedett erdőterület. Javasolták az ingatlan Toldi Miklós utcai részétől kezdődően mintegy 1 hektárnyi terület leválasztását az idősotthon megépítéséhez, míg a fennmaradó 2,3 hektár pedig megmaradna zöldterületként. A jelenlegi rossz állapotú erdő helyett legalább azonos területen új erdő telepítésével javulna a természetes környezet állapota.

 • Idén is csatlakozik a város a Bursa Ösztöndíjhoz

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához.  A 2020. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó, amelyhez 2021-ben is csatlakozik az önkormányzat, amellyel lehetővé teszi, hogy ezzel is segítse a helyi hallgatók tanulmányainak támogatását.

 • Orvosi ügyelet megreformálása

Sajnálatos módon az elmúlt időszakban több panasz – többek között olyan is, hogy az orvosi feladatot mentőtiszt látta el az ügyeleti feladatokat– érkezett az orvosi ügyelettel kapcsolatosan, ami arra enged következtetni, hogy az Inter Zrt. nem feltétlenül a betegek megelégedésével biztosítja az ügyeleti ellátást. Az önkormányzat célja, és feladata, hogy egy megbízható orvosi ügyelet működjön városunkban, amely növeli a lakosok egészségbiztonságának érzetét, és valós, magas színvonalú orvosi ellátást tud nyújtani az orvosi ügyeleten keresztül. Az Inter Zrt. vezérigazgatójának megkeresései, valamint az önkormányzat tudomására jutott panaszok kapcsán felmerült az igény – a lakosság ellátási érdekeinek szem előtt tartásával –, hogy az esetleges szerződésmódosítás előtt a jelenlegi ellátási struktúrát gondolja át a városvezetés. A Városi Egészségügyi Központ újonnan kinevezett intézményvezetője áttekintette a helyzetet, a megbízási szerződést, valamint személyes tapasztalatokat is szerzett az orvosi ügyelet működéséről. A VEK által önállóan működtetett orvosi ügyelet kiépítésének előnyei az alábbiakban foglalhatók össze röviden:

 • a kiadások indokoltságának ellenőrizhetősége, a szolgáltatás ár-érték arányának növelése,
 • helyi, szerződéses felnőtt háziorvosok bevonásával történhet az ellátás, amely a kórtörténeti előzmények és a beteg ismeretében célzottabb, gyorsabb és hatékonyabb orvoslást tesz lehetővé,
 • a panaszok kivizsgálása, beszámoltatás és a problémák feltárása, valamint megoldása egyszerűbbé és nyomon követhetővé válik.

Ennek érdekében a képviselők úgy döntöttek, hogy az orvosi ügyelet megszervezésével együtt járó feladatokat a Városi Egészségügyi Központon keresztül látja el 2021-ben.

 • Tulipán óvoda légtechnikájának modernizálása

Az óvodában üzemelő légtechnikai rendszer elromlott. Ez nem klímaberendezés, hanem az egészséges és biztonságos környezethez hozzájáruló rendszer, aminek a külső nyílászáróval nem rendelkező helyiségekben keletkezett szennyezett levegő koncentrációjának elvezetése, hígítása, vagy friss kezelt levegővel történő ellátása a feladata. A rendszer elavulttá vált, a rendszert vezérlő panelja cserére szorul, melynek költsége 814.000.- Ft +ÁFA.

 • A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület számára bérbe adnak térítésmentesen egy ingatlant

Gyál Város Önkormányzat tulajdonában van a Gyál, Bajcsy Zsilinszky utca 93. szám alatti ingatlan. Tárgyi ingatlan jelenleg csak részlegesen hasznosított, a melléképületben a FEGY tűzoltó autója áll, a főépületet a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Családpont. Nagycsaládosok és Kiscsaládosok Egyesülete Gyál tárolásra használja. A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál szeretné a tárgyi 5548 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlant megkapni használatba, így az Gyál védelmi bázisaként üzemelhetne és egyben telephelyük és székhelyük is lehetne. Tervük, hogy tárgyi épületet felújítanák, az ügyeleti központjukat átköltöztetnék ide és felszereléseiket is itt tudnák tárolni, így a továbbiakban nem kellene szétszórtan működniük és ezzel együtt lényegesen növekedhetne szervezettségük, hatékonyságuk. Az ingatlant az egyesület rendelkezésére bocsátotta a testület.

 • Bővítik a térfigyelő kamerahálózatot

Gyál meglévő, kiépített térfigyelő kamerarendszere átfogó ellenőrzésre került a közterület-felügyelet által. A felmérés során egyes térfigyelő kamerák meghibásodása miatt azok cseréje, technikai tudásban fejlesztésre, továbbá a jelenleg meg nem figyelt közparkok térfigyelő rendszerrel történő ellátása vált szükségessé az ott előforduló rongálások, randalírozások megelőzése, felderítése érdekében. Az alábbi helyszíneken:

 • Munkácsy-Temesvári utca sarok, „kondi park” megfigyelése,
 • uszoda park megfigyelése,
 • további három darab meghibásodott kamera cseréje,
 • egy operatív munkaállomás kiépítése a Gyáli Rendőrőrs épületében.
 • Tanulmányterv készítése a Wesselényi utca forgalmával kapcsolatosan

2020. augusztus 7. napján lakossági beadvány érkezett a hivatalhoz a Gyál, Határ utca és Wesselényi utca lakóitól, melyben meglévő forgalmi rend mellett is sérelmezik a megnövekedett gépjárműforgalmat. A Wesselényi és Határ út helyi közutak jelenleg érvényben lévő forgalmi rendje szerint az utcába csak célforgalomként, tehergépjárművek pedig csak engedéllyel hajthatnak be, ezen túlmenően a Határ utca a Mátyás király utca felől 30km/h sebességkorlátozású. A behajtási engedélyek kiadásánál a hivatal mindig a lehető legrövidebb útvonalon, lakosság szempontjából legkevésbé zavaró útvonalakon ad felmentést a korlátozás alól. A lakossági panaszok megoldására Gyál Város Önkormányzata árajánlatot kért a Tandem Mérnökiroda Kft.-től, akik a jelenleg érvényes városi közlekedési koncepciót készítették a tehergépjármű forgalom koncepciós tanulmánytervének elkészítésére, a lehetséges megoldási lehetőségek szakmai kidolgozására. Időközben a kezdeményezést benyújtó lakosság egy részével egyeztett a hivatal, és ők nem csak a tehergépjárművek forgalmát kifogásolják, hanem a hosszú egyenes szakasz miatt a személygépkocsik sebességét és indokolatlanul nagy számát is. Az új koncepcióra tanulmánytervet készítenek.

 • Folytatódik a Gyáli Faültetési Program

A 2017-2019 években döntés született összesen 600 db hárs- és juharfa elültetéséről településünkön a Gyáli Faültetési Program keretében. A fákat a lakosság kérelme alapján ültette a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a lakóingatlanok elé, amelyeket az ingatlantulajdonosnak kell öntözni, gondozni a kérelemben vállaltaknak megfelelően. A program folytatásaként további 200 db, min. 14/16 méretű, kétszer iskolázott kőris fák ültetését javasolták.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. október 29-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.

Kiegészítés:

Az Eleven Gyál és az Eleven Vecsés civil szerveződés közössége javaslatot terjesztett elő a Vecsés és Gyál között közlekedő 578-as jelzésű, Volán autóbuszjárat útvonalának módosítására és a támogatói nyilatkozat aláírására vonatkozóan. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Eleven Gyál és az Eleven Vecsés civil szerveződés közösségének javaslatát az 578-as jelzésű, Volán autóbuszjárat útvonalának módosítására vonatkozóan.