2019. 01. 14.

Partnerségi egyeztetés

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2018.(VI.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja a következők szerint:

 • a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz. ingatlanokra, illetve területre vonatkozik
 • szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan:
 • új építési övezet létrehozása a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6 méterről 12 méterre történő módosításával
 • lehetőség szerint a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) tekintetében 45%-ról 50 %-ra történő módosításával.
 • A tervezési feladattal összefüggésben a tervezés keretében a Gksz-13 övezetbe sorolt további ingatlanok (04/26, 024/29 és a 024/30 hrsz.) helyzete, övezeti besorolása a tervezés során vizsgálandó és szükség esetén módosítható.

A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a Gyál, 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz.-ú területet, továbbá a fejlesztést érintő Patak utca, Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú út által határolt tömb jelenleg Gksz-13 övezetbe sorolt területét – a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében – kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. A hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását – a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – tárgyalásos eljárás keretében folytatja le. A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek. Tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg. A tervezési munka elkészítésére együttesen szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és a WAREMA PT Hungary Kft.-vel, mint költségviselővel

A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA (a 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan) munkaközi egyeztetési dokumentációja.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján véleményezés céljából a polgármester tájékoztatást ad:

 • a város hivatalos honlapján,
 • a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán,
 • a Gyáli Mi Újságban, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában,
 • lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után.

A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltöttük, megtekinthető a www.gyal.hu/kozerdeku/hirdetmenyek menüpont alatt.

 A lakossági fórum időpontja: 2019. január 30. napja 10.00 óra.

A lakossági fórum helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott 8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

 • a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel, vagy
 • elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)

 A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:

 • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
 • gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
 • gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Várjuk konstruktív együttműködésüket!