2017. 10. 4.

Pályázz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra!

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Pályázati kiírás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2018. évi fordulójára

 A pályázók köre:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.

 

Figyelem! A pályázás rendje a tavalyi évhez hasonlóan az alábbiak szerinti:

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx (A felület használatához Internet Explorer böngésző használata javasolt!) Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az „Elfelejtett jelszó funkcióval” kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján megtartott ülésén döntött a 2018. évi fordulóhoz való csatlakozásról!

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! Az adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat benyújtási határideje:            2017. november 7.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását önkormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 A pályázat benyújtásának helye:     Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda Intézményfelügyeleti Csoport 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em. 121.

Hivatali ügyfélfogadási idő:   

hétfő: 12:30-15:30,

szerda: 12:30-17:45

péntek: 8:00-12:00

Pályázati kapcsolattartó:                 

Pap Krisztina                              (telefon: 06-29/544-141)

Magyarosi Andrea      (telefon: 06-29/544-140)

A pályázók köre, az ösztöndíj időtartama, a pályázat kötelező mellékletei:

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

 Pályázók köre:

 Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama:

10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve);

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (kereseti kimutatás 3 havi bérről)

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 1. sz. melléklet szerint

d.) A pályázó lakcímkártyájának fénymásolata.

 

„B” TIPUSÚ PÁLYÁZAT

 

Pályázók köre:

 A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama:

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév).

A pályázat kötelező mellékletei:

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: sz. melléklet szerint

c.) Büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyert felvételt.

d.) A pályázó lakcímkártyájának fénymásolata.

 A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Figyelem!           Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt ,

– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

– doktori (PhD) képzésben vesz részt,

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázatok elbírálása:             2017. december 7.

A pályázók értesítése:   2017. december 11.

 

Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

 

Pályázathoz csatolandó iratok

a szociális rászorultság igazolása végett

 

 

 

Nyilatkozat

Az egy háztartásban élők számáról (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek).

 

Ha a hallgató szülei elváltak, vagy külön élnek:

 • válási (különválási) irat fénymásolata, vagy
 • büntetőjog felelősség tudatában tett nyilatkozat:
 • a különélésről, a gyermektartás összegéről (lehet számlakivonat (előző havi) másolata, attól függően hogyan érkezik az összeg)

Ha a pályázó árva vagy félárva

 • halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata
 • özvegyi nyugdíj dokumentumának másolata (lehet számlakivonat (előző havi) másolata, attól függően hogyan érkezik az összeg)

Ha a pályázó vagy a vele egy háztartásban élők valamelyike fogyatékossággal él, vagy tartósan beteg

 • fogyatékosságot, tartós betegséget igazoló dokumentum fénymásolata
 • ápolási díj fénymásolata (lehet számlakivonat (előző havi) másolata, attól függően hogyan érkezik az összeg)

Ha családban van nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas

 • nyugdíjszelvény fénymásolata
 • özvegyi nyugdíj összegének fénymásolata (lehet számlakivonat másolata is)

Ha munkanélküli van a családban

 • álláskeresési támogatás összegének fénymásolata ( lehet számlakivonat másolat is)
 • Büntetőjog felelősség tudatában tett nyilatkozat, ha nincs bejelentett állása és önálló jövedelemmel nem rendelkezik

Ha a pályázó részesül kollégiumi elhelyezésben

 • értesítés fénymásolata
 • nyilatkozat a kollégiumi díj összegéről

Ha a pályázó nem részesül kollégiumi elhelyezésben

 • elutasító nyilatkozat másolata
 • nyilatkozat az albérleti díj havi összegéről

Ha a pályázó testvére tanul

 • tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása

Büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat mintája:

Nyilatkozat

Alulírott …………… ( név, lakcím:…, szül. idő:…., anyja neve:……, szem.ig száma:….) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy ……

Keltezés, aláírás

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

 

 

 

 

A hallgató szociális helyzete

51/2007. (III.26.) Korm.21. § (1) A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni

 1. a) a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét,
 2. b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,
 3. c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit,
 4. d) a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére,
 5. e) a hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait,
 6. f) a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a vele együtt eltartott gyermekek számára,
 7. g) az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket.

(2) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni. A hallgató kérésére a bizonyított jövőbeni jövedelemváltozást is figyelembe kell venni.

(3) A hallgató szociális helyzetének megállapításának részletes szabályait az intézmény térítési és juttatási szabályzata határozza meg.

(4) A hallgató szociális helyzetét – a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésének kivételével – tanulmányi félévente egyszer, intézményi szinten – a 11. § (3) bekezdése szerinti kérelmezői körben – egységesen vizsgálja az erre kijelölt bizottság, majd ennek eredményét használja fel mind a szociális ösztöndíj, mind a kollégiumi felvételek, valamint minden más rászorultsági alapú juttatás elbírálásához.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és

– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1.a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2.a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

 1. az anyasági támogatás,
 2. tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5.a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6 a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

 1. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8.a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9.az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,

10.a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.