2022. 03. 23.

Pályázatot írnak ki a Közház büféjének üzemeltetésére

Facebookon
Twitteren
E-mailben
P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Büféjének üzemeltetésére A pályázat tárgya: Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a továbbiakban: Közösségi Ház) pályázatot hirdet épületének földszintjén található Büfé üzemeltetésére és az intézmény rendezvényein büfészolgáltatás biztosítására. (2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.) Az üzemeltetés részletei úgy, mint a nyitvatartási időpontok, felelősségi körök egyéb a nyertes ajánlattevővel kötendő üzemeltetési szerződésben kerül meghatározásra. Az Ingatlan főbb jellemzői: A Büfé alapinfrastruktúrával ellátott kiszolgálótérből, vizesblokkból és raktárhelyiségből áll. A működési jellegből adódóan a vendégtér az épület aula és belső udvari részén van kialakítva. A Büfé működését az intézmény közszolgáltató jellegéhez és a lakossági igényekhez szükséges igazítani. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves látogatói létszáma jellemzően 70-100 ezer fő között, az éves programszám 1300-3500 között volt az elmúlt négy évben. Bérbe adandó ingatlan: Fogyasztó tér: 30 nm (az ajánlattételi dokumentációban rögzített feltételekkel bővíthető) Eladó tér: 11,5 nm Raktár 8,5 nm Vizesblokk 3,6 nm Közlekedő 1 nm Összesen: 54,6 nm Elhelyezkedése. A Büfé a Közösségi Ház épületében, a rendezvényterekhez és a belső udvarhoz kapcsolódóan került kialakításra. Műszaki állapota megfelelő, átadás után a helyiségek fejlesztése az ajánlatevő számára opcionális lehetőség. Az eladó tér és a fogyasztó tér oldalfalai festett, burkolt, dekortapétázott, fa üveg felületek. A helyiség üresen (minimális) berendezéssel: eladótéri polcok, átadópultok, elektromos vízmelegítő, zuhany, wc, kézmosó) kerül átadásra. Az intézmény 2022. május 1. napjától határozott időre (3 évre) 2025. április 30. napjáig köt szerződést az üzemeltetővel. A pályázó köteles az ajánlatban részletesen ismertetni az üzemeltetési szándékait, az általa nyújtott szolgáltatások körét, milyen kínálatot kíván fenntartani, milyen módon kíván bekapcsolódni a rendezvények minőségi kiszolgálásába. Milyen nyitvatartási rendben kíván működni. Köteles meghatározni a tervezett – intézményi működéshez igazodó – állandó nyitva tartás idejét is. Fontos szempont, hogy a Büfé üzemeltetésének igazodnia kell a Közösségi Ház programjaihoz, a közösségi igényekhez és a lakossági elvárásokhoz. Pályázók köre a) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, melynek tevékenységi körében szerepel jelen kiírásban szereplő, pályázat tárgyában megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges TEÁOR kód, vagy az üzemeltetés megkezdéséig regisztrálta a NAV-nál az üzemeltetés végzéséhez szükséges TEÁOR kódot. b) 18. életévét betöltött természetes személy, aki az üzemeltetés megkezdéséig a szükséges TEÁOR kóddal bejegyezteti az üzemeltetést végző gazdálkodó szervezetet. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: a) a pályázatot egy eredeti példányban, minden oldalt aláírva kell benyújtani, b) a pályázatot zárt borítékban, egy példányban, személyesen a Közösségi Házban vagy könyvelt postai küldeményként (ajánlott, vagy tértivevényes) címezve az 2360 Gyál, Körősi út 118-120. címre kell benyújtani. A pályázat személyesen történő benyújtásának, illetve postára adásának határideje: 2022. április 18. Hiánypótlás: a jelen pályázati eljárásban hiánypótlás nincs. Kizáró okok: A benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ha: a) a hibásan, hiányosan, vagy a megadott határidő után került benyújtásra, b) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatást tartalmaz, c) a pályázó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, d) a pályázó nincs nyilvántartva, e) a pályázónak 60 napot meghaladó köztartozása van, f) a pályázó az államháztartásról szóló 2011. évi 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek. Bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet. Az értékelés szempontjait képezik: a legmagasabb összegű havi nettó üzemeltetési díjra tett ajánlata. Azonos üzemeltetési díjra tett ajánlatok esetében előnyben részesül, ha a pályázó gyáli székhelyű gazdálkodó szervezet, vagy a természetes személy gyáli székhelyű gazdálkodó szervezet alapításáról nyilatkozik. Azonos üzemeltetési díjra tett ajánlatok esetében a pályázati anyag szolgáltatási tartalmában magasabb minőségű ajánlatot tesz. Azonos üzemeltetési díjra és pályázati beltartalomra tett gyáli székhellyel rendelkező, vagy gyáli székhelyről nyilatkozó ajánlattevők esetén sorsolással dönt. A pályázatok bontását, véleményezését és bírálását az intézményvezetője által megbízott bíráló bizottság végzi. Az elutasított pályázatokat nem kerülnek visszaküldésre. Jogorvoslat: A döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. Elérhetőség: A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi telefonszámon kaphatnak felvilágosítást: +36 (70) 375 3590 Bretus Imre igazgato@gyalikozhaz.hu. A pályázat eredményhirdetése: A Közösségi Ház a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímre, ennek hiányában postai úton kézbesíti valamennyi pályázónak. Az intézményvezetője biztosítja a Büfé helyszíni megtekintését az intézményvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban. A Közösségi Ház a pályázat eredménytelenné és érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.