2022. 03. 16.

Óvodai beiratkozás – tudnivalók

Facebookon
Twitteren
E-mailben
I. Általános tájékoztató az óvodai beiratkozásról a 2022/2023. nevelési évre A Kormány 27/2021. (I.29.) sz. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzet Magyarország egész területén 2022. június 1. napjáig érvényben van, a köznevelési intézményekben továbbra is fennállnak a járványügyi készültség, erre tekintettel a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozások lebonyolítása elektronikusan történik a 13/2022. (II.16.) sz. OKB határozat alapján 2022. április 20. és április 30. között. Az óvodai felvételi kérelmet azoknak kell kitöltenie, akiknek gyermeke a 2022/2023. nevelési év kezdő napján óvodakötelessé válik, azaz 2022. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét. Az óvodai felvételi kérelmet az is kitöltheti, és visszaküldheti, akinek gyermeke 2022. szeptember 1. és 2023. február 28. között tölti a harmadik életévét. Az ő felvételi kérelmüknek abban az esetben tudunk helyt adni, amennyiben az adott óvodában minden óvodaköteles körzetes kisgyermek felvételét követően marad még férőhely. A felvételi kérelmek elbírálásáról szóló értesítést a szülők a kérelemben megadott e-mail címre kapják meg 2022. május 30. napjáig.   A felvételi kérelmet az alábbi címre küldje vissza: ovodaibeiratkozas@gyal.hu A felvételi kérelem visszaküldésének időtartama:
  1. április 20. 8 óra 00 perctől 2022. április 30. 23 óra 59 percig
  A kérelmet személyazonosításra alkalmas dokumentumok alapján kell kitölteni, mely szülők esetében a személyi igazolvány, és a lakcím kártya; gyermekek esetében a személyi igazolvány vagy az anyakönyvi kivonat, és a lakcímkártya. A kérelem kitölthető géppel, vagy kézzel. Amennyiben kézzel tölti ki, akkor használjon nyomtatott nagybetűt. Kérelem ITT elérhető! A kérelem visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatja, akkor pdf-, vagy jpg. formátumban. Amennyiben word-ben tölti ki, és így küldi vissza, akkor aláírnia nem szükséges. Amennyiben nincs e-mail címe, és nem tudja a felvételi kérelmet elektronikusan beküldeni, akkor kérelmet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kaphat, és a kitöltött kérelmet az ott elhelyezett dobozba be tudja helyezni. A felvételi kérelmek elhelyezhetők a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kihelyezett dobozban:
  1. április 20. 8 óra 00 perctől 2022. április 30. 16 óra 00 percig
  Valamennyi gyáli óvoda alapító okirata alapján integrált nevelés keretében fogadja a beszédfogyatékos és pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekeket, továbbá a Gyáli Tátika Óvoda, és a Gyáli Liliom Óvoda – a gyáli állandó lakóhellyel-, és szakértői véleménnyel rendelkező – autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek speciális, gyógypedagógiai nevelését, gondozását is végzi. A 2022/2023-as nevelési év első napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) Önkormányzati fenntartású óvodák Liliom Óvoda Cím:    Gyál, Liliom u. 13-15.                                   Tel.:/fax: 06-29-345-241 E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com                         Honlap: www.liliomovi.hu Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita Tátika Óvoda Cím:   Gyál, Klapka u. 5.                                         Tel.: /fax: 06-29-747-343 Email: tatikaovoda2@gmail.com                              Honlap: www.tatikaovi.hu Intézményvezető: Karap Erzsébet Tulipán Óvoda Cím: Gyál, Tulipán u. 23.                                         Tel./fax: 06-29-341-544 E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu                       Honlap: www.tulipanovoda.hu Intézményvezető: Tofalviné Szabó Anikó A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, valamint a www.gyal.hu honlapon.   II. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapjai és a jogorvoslati eljárás szabályai Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülők legkésőbb 2022. május 30. napjáig értesülnek. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül (legkésőbb 2022. június 15. napjáig) eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A felülvizsgálati kérelmet az intezmenyfelugyelet@gyal.hu e-mail címre kell elküldeni. A felülvizsgálati kérelem letölthető (illetve elektronikusan kitölthető) ide kattintva. III. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő
  1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
  2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt
  3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt szabálysértést követ el.
  Gyál, 2022.március 16.

Rozgonyi Erik

                                                                                             címzetes főjegyző