.

.

/
/
/
/
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A képviselő-testület az általa elfogadott éves munkaterve alapján végzi tevékenységét, a Hivatal elkészíti a testület elé kerülő előterjesztések éves menetrendjét:

  • előterjesztés jogi ellenőrzésének,
  • előterjesztések leadásának,
  • bizottságok részére történő postázás,
  • testületi tagok részére történő postázás

határidejét.

A munkaterv tartalmazza:

  • a testületi ülések időpontját,
  • a tervezett napirendeket,
  • az előterjesztők nevét és
  • a napirendi pontokat véleményező bizottságok megnevezését.

Bizottsági döntéseket követően a bizottság döntéseit tartalmazó határozat kivonatok megküldésre kerülnek a képviselők részére.

Állampolgári közreműködés módja: a lakosság a képviselő-testület ülésének időpontjáról a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán történő kifüggesztés, honlapon való közzététel) értesül.

A képviselő-testület ülése nyilvános, valamint a képviselő-testület évente legalább egyszer, általában december hónap elején előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Képviselő-testület üléseinek helye: 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. – Tanácsterem

Ideje: minden hónap utolsó csütörtöke, 17.00 óra

Döntéseit nyílt, titkos és névszerinti szavazással hozza a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint .

A testületi ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza az előterjesztések, döntések, hozzászólások rövid tartalmát, a szavazati arányt. A testületi ülés jegyzőkönyve, a megalkotott rendeletek a hitelesítés után a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint 3 hirdetőtáblán kifüggesztésre kerülnek, az Arany János Közösségi Ház információs központjánál (2360 Gyál, Kőrösi u. 118-120) megtekinthetőek, illetve Gyál város hivatalos honlapjáról (www.gyal.hu) letölthetőek.

Állampolgári közreműködés (véleményezés) módja:

SZMSZ 18/2014

“41. § (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetet legkésőbb az azt tárgyaló képviselő-testületi ülés összehívásával egyidejűleg, vagy ha azt bizottság is tárgyalja, a bizottsági ülés összehívásával egyidejűleg közzé kell tenni a www.gyal.hu honlapon.

(2) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetről a Gyálon állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok és a Gyálon működő szervezetek a honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül nyilváníthatnak véleményt. A bizottság által nem tárgyalt rendelettervezetekre vonatkozó vélemények elküldésére a Képviselő-testület ülését megelőző második nap 16 óráig van lehetőség. Amennyiben a rendelettervezetet bizottság is tárgyalja, a vélemények elküldésének határideje a bizottsági ülést megelőző második nap 16 órája.

(3) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. Nem vehető figyelembe továbbá az a vélemény, amely elkésett, sérti a közerkölcsöt vagy a rendelettervezet tárgyához nem illeszkedik.

(4) A beérkezett és figyelembe vehető véleményekről az előterjesztő összefoglaló tájékoztatást ad a rendelettervezet bizottsági, vagy képviselő-testületi tárgyalása során. A beérkezett és figyelembe vehető vélemények alapján az előterjesztő a rendelettervezethez módosító indítványt terjeszthet elő. Az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.”