2023. 03. 13.

„Kertváros” Szociális Központ – intézményvezetői álláspályázat

Facebookon
Twitteren
E-mailben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII.a törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet Kertváros Szociális Központ (2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.) intézményvezetői állás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén 4 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2023. október 16-ától 2028. október 15-éig

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kertváros Szociális Központ alapító okiratában, SZMSZ-ében, és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok, tevékenységek társulási, és járási szinten való tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése. (Az intézmény által ellátott alaptevékenységek: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ.)

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. Rész I. Alapellátások pont, 1. sorában (Család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ), valamint a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében (Intézményvezető munkakörre) meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) d) pontjában felsorolt bűncselekmények miatt indult bűntetőeljárások hatálya alatt,
 • 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 10/A. § (1) bek. a-d) pontjában meghatározott kizáró ok ne álljon fenn,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésre válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően (ha a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettség nem kerül teljesítésre, akkor a személy magasabb vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható),

Előnyt jelent:

 • saját gépkocsi,
 • helyismeret a Társulásban résztvevő településeken (Gyál, Alsónémedi, Bugyi, Ócsa), valamint a Gyáli Járásban

Pályázatnak tartalmazni kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát, a pályázati eljárásban az eredeti dokumentumok bemutatása mellett,
 • szakmai gyakorlat munkaügyi dokumentumokkal való igazolása,
 •  a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • hatósági bizonyítványt arról, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. b) pontjában felsorolt bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások hatálya alatt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,
 • nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bek. a-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben fennáll-e,
 • nyilatkozat arról, hogy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-, valamint a 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. A 257/2000. (XII.26.) Kr. 4. sz. melléklet I.1.c) pontja alapján a vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 250 %-a. / amennyiben a fizetési igény ettől lényegesen eltér, az a pályázati dokumentációban megjelölendő!

Megbízás ideje: 2023. október 16-tól 2028. október 15-ig

Pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozszolgallas.ksz.gov.hu) való megjelenéstől számított 30. nap / 2023. április 15.

Pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A pályázatokat a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által összehívott bizottság véleményezi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot „Kertváros Szociális Központ vezetői állás pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) személyesen kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em. 121-es szoba.) Információ kérhető a 0630/799-61-93-as (Pap Krisztina aljegyző) telefonszámon.