q "Kertváros" Szociális Központ - Gyál
.

.

„Kertváros” Szociális Központ

Elérhetőségek

Fenntartó
"Kertváros" Önkormányzati Társulás
Intézményvezető:
Pallagi Ágnes
Cím:
2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.
Telefonszám:
+36-29-345-487
Fax:
+36-29-340-659
Honlap:

Nyitvatartás

Hétfő:
8.00-15.30 óráig
Kedd:
8.00-15.30 óráig
Szerda:
8.00-18.00 óráig
Csütörtök:
8.00-15.30 óráig
Péntek:
8.00-13.00 óráig
+ krízis ügyelet

 

Szombat:
Zárva
Vasárnap:
Zárva

Család- és Gyermekjóléti Központ

2016. január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működik. Települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A Szolgálatok családsegítői végzik a szociális segítő munkát, míg a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása pedig a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerültek. Utóbbi feladatot a Központ esetmenedzseri és tanácsadói látják el.

A Központ által biztosított speciális szolgáltatások:

 • kapcsolattartási ügyelet,
 • készenléti szolgálat,
 • jogi tájékoztatás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia.

A Központ szakmai támogatást nyújt a Szolgálatok részére:

 • havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a Szolgálatok számára és szükség esetén esetkonzultációt biztosít,
 • havi rendszerességgel szupervíziót biztosít a Szolgálatok családsegítőinek,
 • a járási jelzőrendszeri tanácsadó szükség esetén támogatást nyújt a települési jelzőrendszeri felelősnek a jelzőrendszer optimális működése érdekében.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, amelyet térítésmentesen kell biztosítani.

Családsegítést kötelező működtetni annak a települési önkormányzatnak, amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

A Szoc. tv-ben foglaltak szerint családsegítés keretében biztosítani kell:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családsegítést, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 • a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi kerületben működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítését,járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra való tájékoztatást.

2016. január 1-től családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető.

Idősellátás

Házi Segítségnyújtás

A „Kertváros” Szociális Központ Házi Segítségnyújtó Szolgálatának tevékenységét a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. évi törvény 63. §-ában előírtak szerint végezi.

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, – az önálló életvitel fenntartására, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes – időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére a felmerülő krízishelyzetek gyors elhárítása céljából nyújtott ellátási forma.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a személyes gondoskodást nyújtó ellátást magába foglaló szociális alapszolgáltatás, melyet az állam, vagy a területileg illetékes önkormányzatok, jelen esetben a „Kertváros” Önkormányzati Társulás biztosít a térségi/járási szociális intézmény („Kertváros” Szociális Központ) által.

Szociális étkeztetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a Gyáli Önkormányzat rendeletben határozza meg.