2022. 09. 29.

Képviselő-testületi beszámoló 2022.szeptember

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 29-én tartotta meg az összesen huszonöt napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a képviselők a 2022. évi költségvetés I. félévi beszámolóját szavazták meg.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 • Döntés született az egyes önkormányzat által adományozható kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, melynek elfogadása után egységesítették az egyes kitüntető díjakhoz kapcsolódó anyagi elismerés összegét, azaz a Kiváló Sportoló Díjjal akkor is 250.000,-Ft jutalom jár díjazottanként, ha egyidőben több személy kapja azt.
 • Elfogadták a Gyáli Lakásfenntartást segítő Települési Támogatási Programról szóló önkormányzati rendeletet.

A Program célja, hogy kifejezetten azokat segítse, akik a legnehezebb anyagi helyzetben vannak és a legkiszolgáltatottabbak az energiaár változásainak. A támogatás 2022. október 1-től 2023. február 28-ig adható. Azokban a hónapokban lesz valaki jogosult a támogatásra, amelyekben lakossági piaci árat, illetve versenypiaci költségeket tükröző árat fizetett az energiáért, vagy tűzifát vásárol. Az áramfogyasztás költségeire a piaci áron számolt összeg, de legfeljebb havi 5.000,- Ft, a gázfogyasztás költségeire a versenypiaci költségeket tükröző áron számolt összeg, de legfeljebb havi 15.000,- Ft, a tűzifa beszerzési költségeire a beszerzési költség, de legfeljebb 75.000,- Ft támogatás adható. A támogatással kapcsolatban a szükséges információk és nyomtatványok 2022. október 3-tól megtalálhatóak lesznek a város honlapján.

 • Lezárták a 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615 és 2617 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra vonatkozó Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítás partnerségi egyeztetési szakaszát.
 • Elfogadták Gyál Város 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának félidei értékelési dokumentumát.

A városunk előtt álló kihívások között helyet kapott a környezetvédelmi és klímavédelmi szempontok erősítése és a társadalom elöregedésére való válaszadás. Az időskorú népesség fókuszba helyezése mellett továbbra is prioritást élvez a város gyermekbarát jellegének erősítése. Az egészségmegőrzés, és az egészségügy is hangsúlyos elemként jelenik meg az anyagban. Priorizált területként jelenik meg a dokumentumban továbbá Gyál innovatív és biztonságos kertváros jellegének erősítése is. Összeségében megállapítható, hogy a Képviselő-testület jól áll időarányosan a jelenlegi önkormányzati ciklusra tervezett elképzelések megvalósításában.

 • Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2019-2024 évekre vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Tervének félidei értékelési dokumentumát.
 • 1 625 000 forinttal egészítik ki a gyáli óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítására vonatkozó 2 500 000 forintos keretösszeget.
 • Idén is csatlakozik a város a Bursa Ösztöndíjhoz.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához.  A 2022. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó, amelyhez 2023-ben is további 5000 Ft/hó összeggel csatlakozik az Önkormányzat, ezzel is segítve a helyi hallgatók tanulmányainak támogatását.

 • Elfogadták a járóbeteg-szakellátás átvételével kapcsolatos költségtervet, és a Városi Egészségügyi Központ álláshely-bővítését

A Képviselő-testület elé 2022 júniusában került előterjesztés tartalmazta, hogy az intézményvezető egy, a 2023. évre vonatkozó egzakt, konkrét költségtervet készít, amely a Képviselő-testület szeptemberi rendes ülésén kerül bemutatásra. Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető által 2022. szeptember 5. napján készített költségterv az alábbiakban összegezve olvasható. A dokumentáció a 2022. évre, illetve a 2023. évre vonatkozóan tartalmazza a járóbeteg-szakellátás átvételével kapcsolatban felmerülő:

– egyszeri költségként megvalósuló eszközbeszerzések miatt jelentkező kiadásokat, 2022-ben mintegy 21,6 millió Ft összegben,

– az átveendő szakellátások bevételekkel nem fedezett várható többletkiadásait (pl. szakorvosok, asszisztensek bére, járulékai, anyagköltségek, üzemeltetési költségek stb.) 2023-ban 110,3 millió Ft összegben, valamint

– a járóbeteg-szakellátás átvétele indokán jelentkező többlet humánerőforrás állásfejlesztésének kiadásait.

 • Biztosították az Önkormányzathoz tartozó intézmények energiaellátásához kapcsolódó többletköltségek fedezetét közel 110 millió Ft összegben a 2022-es évben.
 • Elfogadták a Gazdaház (főzőkonyha, iroda és műhely) közbeszerzési felhívását.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2022. (VIII.24.) sz. határozatában döntött, arról, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közreműködésével megindítja a „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése” tárgyú közbeszerzési eljárást, melynek elkészült aktualizált dokumentumait most hagyták jóvá.

 • Együttműködési megállapodást kötnek az Együtt Európáért Alapítvánnyal

Az együttműködés célja elsősorban a térségi 15-29 éves korosztály helyben maradását és a térségben boldogulását erősítő programok, kampányok, gazdaságélénkítő és közösségépítő tevékenységek megvalósítása, valamint nemcsak az érintett korosztály, hanem a teljes lakosság érzékenyítése és szemléletformálása a témában. A legfontosabb elvárt eredmény pedig a helyi kulturális, gazdasági, civil élet fellendítése, a fiatal munkaerő elvándorlásának csökkentése, az elvándorlási egyenleg javítása, 1000 lakosra jutó odavándorlási és elvándorlási mérleg számszerűsíthető javítása.

 • Bővítik a térfigyelő kamerarendszert a Gyál külterület 019 hrsz-ú út megfigyeléséhez és bevonják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet a kameraképek figyelésébe.

Több, mint 30 éve különösen nagy problémát jelent városunkban a külterületi Biancs-tanyát és környékét szennyező hatalmas mennyiségű illegális hulladék. Az érintett területek megtisztíttatására, a felelősök felderítésére tett erőfeszítéseink meghozták a várt eredményt. Az illegális hulladéklerakás újratermelődésének megelőzése érdekében javasolt a gyáli 019 hrsz-ú úton 1 db forgó, rendszámfelismerő kamera kihelyezése.

A gyáli polgárőrség 24 órás figyelőszolgálatának bevonása a térfigyelő kamerarendszer képeinek megfigyelésébe újabb mérföldkő a település közbiztonságának javításában. A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai ezen fejlesztés nyomán folyamatosan, a nap 24 órájában látják a kamerarendszer által közvetített képeket, és szükség esetén az illetékes hatóságok értesítésével, vagy akár saját vonulószolgálatával közbe tud avatkozni.

 • Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím díjazottjairól.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. október 27-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.