2021. 09. 30.

Képviselő-testületi beszámoló – 2021. szeptember

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 30-án tartotta meg az összesen huszonnégy napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ezt követően a képviselők a 2021. évi költségvetés I. félévi beszámolóját szavazták meg. A városvezetők a további fontos döntéseket hozták az ülésen:
 • Döntés született az egyes önkormányzat által adományozható kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről, és új rendelet megalkotásáról.
A rendeletek felülvizsgálatára, aktualizálására azért volt szükség, mert egy rendelet kivételével több mint egy évtized eltelt a megalkotásuk óta. A rendeleteken elvégzendő módosítások olyan mértékűek voltak, hogy célravezetőbbnek látták a fenti rendeletek hatályon kívül helyezését, és új – az összes gyáli kitüntető cím és díj alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló – rendelet elfogadását. A döntés az alábbi kitüntető címeket és díjakat érintette:
 • Gyál Díszpolgára Cím
 • Pusztai Lajos Emlékdíj
 • Közművelődési Díj
 • Kiváló Gyáli Sportolói Díj
 • Gyáli Közoktatásért Díj
 • „Gyál Város Örökös Aljegyzője” cím
 • Emelkedtek az ivóvíz- és csatornahálózathoz történő utólagos rácsatlakozásért fizetendő díjak
A díjak emelését azok ÁFA-kötelezettsége indokolta, így a vízhálózatra történő utólagos rácsatlakozásért 50.000,-Ft+ÁFA, a szennyvízhálózatra történő utólagos csatlakozásért 150.000,-Ft+ÁFA díjat kell fizetni a jövőben.
 • Elfogadták a 2021-2026 időszakra vonatkozó Gyál Város Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programját
Településünk korábbi környezetvédelmi programja határideje lejárt, így a jogszabályi előírásoknak megfelelően annak megújítása szükségessé vált, amelyet a Pannon Natura Kft. készített el.
 • Elfogadták Gyál Város felülvizsgált Közlekedési Koncepciótervét
Településünk közlekedési koncepciója 2011-ben került elfogadásra, így a jogszabályi előírásoknak megfelelően annak felülvizsgálata, megújítása szükségessé vált, amelyet a Tandem Mérnökiroda Kft. készített el.
 • A Vibrocomp Kft. által készített, M0 autóúttól, illetve M5 autópályától eredő zaj- és levegőterhelésről szóló vizsgálati beszámolót megismerték és az eredmények tükrében további intézkedést nem tartanak szükségesnek.
A levegőtisztaságvédelmi monitoring vizsgálata 2 mintavételi ponton, 24 órás időtartammal, 2021. július 14-15. és július 15-16. napokon történtek. A kiértékelés során a légszennyező anyagok koncentráció értékei órás és 24 órás átlagolással kerültek meghatározásra. A vizsgálati adatok alapján a mérési pontokon a környezeti levegő szén-monoxid, és nitrogén-dioxid, és ózon és kén-dioxid koncentráció értékei nem haladják meg a hatályos rendeletben lévő 1 órás és 24 órás határértékeket. A közlekedési zaj mérését, a mértékadó zajterhelés meghatározását a vonatkozó jogszabályok, helyi adottságok, forgalmi viszonyok, valamint a korábbi mérési tapasztalatok figyelembevételével végezték. A zajmérés 3 ponton történt. A zajmérések a veszélyhelyzeti szabályok és járványügyi korlátozások okán 2021.07.07-08. napokon történtek. Vonatkoztatási idő: nappal 16 óra, éjjel 8 óra. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált területeken a mértékadó A-hangnyomásszint sem nappal, sem éjjel nem haladja meg a jogszabályban előírt határértéket, ezért zajvédelmi intézkedés nem indokolt.
 • Lezárták a 4856/6, 5948, 3373 és a 3407/2, 3408, 3413 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra vonatkozó Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítás partnerségi egyeztetési szakaszát.
A tervdokumentációval kapcsolatosan a meghatározott határidőig 34 db a módosítást ellenző, kifogásoló vélemény érkezett, amelyből 33 db szinte teljesen egyforma volt, és azonos tervezői választ igényelt. A tervezési munkával párhuzamosan természetvédelmi szakértői vélemény készült, melynek címe: A „GYÁLI-ERDŐ” HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET ÁLLAPOTFELMÉRÉSE, ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV 4856/6 HRSZ-T ÉRINTŐ MŐDOSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE. Ennek záró részét az alábbiakat tartalmazza: „Az elvégzett vizsgálataink alapján a Gyál 4856/6 hrsz ingatlanon bevezetni kívánt új szabályozás (Vt-8) az itt tervezett idősek otthona kialakításával várhatóan nem idézi elő a természeti értékek jelentős pusztulását, degradációját, sőt a beruházáshoz kapcsolódóan eltávolításra kerülhetnek a nagy számban található invazív növényfajok. Noha a terület védett jellege fenntartásának meglehetősen kevés szakmai indoka van (leginkább városökológiai megfontolások), a jogi kötöttségek, alkotmányossági szempontok figyelembevételével nem célszerű kezdeményezni a védettség feloldását. Sokkal inkább arra célszerű helyezni a hangsúlyt, hogy az idős otthon kialakításához kapcsolódóan a védett terület egészén kezdeményezni lehetne az invazív elemek eltávolítását és egy élőhelyi adottságokhoz sokkal inkább illeszkedő, őshonos fajokból álló életközösség elősegítését. Az idősek otthona elhelyezése tehát természetvédelmi szempontból nem tekinthető aggályosnak. Hazai védett területeinken számos helyen hangolhatók össze a közösségi, intézményi és a természetvédelmi szempontok. Ezen a sajnos meglehetősen alacsony természetességű, degradált területen ennek mindenképpen megvan a lehetősége.
 • Módosították a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
A módosításra a Hivatal személyi állományának és feladatainak belső átcsoportosítása miatt volt szükség.
 • Partnerségi megállapodást kötnek a Civilút Alapítvánnyal
A Civilút Alapítvány Mintaprogramot dolgozott ki, mely a fogyatékosággal élő emberek társadalmi inkluziójának erősítését célozza. A Mintaprogram szakmai tartalma úgy került összeállításra, hogy alkalmas legyen a fogyatékossággal élő honfitársainkkal szembeni előítéletek ledöntésére, gyakorlati segítséget nyújtson az együttéléshez. A Mintaprogram keretében olyan programok valósulhatnak meg Gyál városában, melyek beilleszthetők a hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programba, továbbá a Mintaprogram eredményeként a településen a gyermekek és a felnőttek olyan hasznos, gyakorlati ismereteket szerezhetnek, amelyek megkönnyítik a kapcsolatfelvételt a fogyatékossággal élő embertársainkkal.
 • Idén is csatlakozik a város a Bursa Ösztöndíjhoz
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához.  A 2021. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó, amelyhez 2022-ben is csatlakozik az önkormányzat, amellyel lehetővé teszi, hogy ezzel is segítse a helyi hallgatók tanulmányainak támogatását.
 • Kiválasztották a közvilágítási hálózat fejlesztését felülvizsgáló vállalkozást, elfogadták az ILST-Hungary Kft. ajánlatát
Gyál Városában 2015-ben teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósult a város közvilágítási hálózatán a világítótestek teljeskörű modernizációja, korszerű LED-es fényforrásokra cserélve a meglévő lámpatesteket. A pályázat eredményeképpen jelentős megtakarítást sikerült elérni a közvilágítás költségén, azonban a pályázat szigorú feltétele volt, hogy a fejlesztés eredményeképpen lámpatestek száma nem növekedhetett, tehát bővítésre akkor nem volt lehetőség. Az idei évben lezárult a pályázat öt éves fenntartási időszaka, aminek következtében a közvilágítási hálózat bővítését már nem befolyásolják a pályázat feltételei a városban.
 • Folytatódhat a Városközpont fejlesztése
A Városközpont projekt megvalósítása keretében az Önkormányzat korábban megvásárolta a Somogyi Béla utca 1. 3. és 5. számú ingatlanokat, hogy a már megépült Kistérségi Szolgáltató Központ mellett egy barátságos, városias környezetet hozzon létre, ahová az emberek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat. A TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. az előzetes egyeztetések eredményeképpen eljuttatta az Önkormányzathoz szándéknyilatkozatát, miszerint hozzájárul bankfiókjuk áthelyezéséhez a Somogyi Béla utcában kialakítandó új épületbe. Az Önkormányzattal közös szándék elfogadása esetén a korábban megkezdett folyamat tovább folytatható, a meglévő épületek bontásának, és a szükséges engedélyeztetési és kivitelezési tervek elkészítési költségeinek felmérésével, majd a folyamat elindításával.
 • Pécel Város Önkormányzata 2021. december 31-i hatállyal kilép a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból,
melyhez szükség volt a Társulás tagjaként a Képviselő-testület határozatára is.
 • Nem képviselő tag választás történt az Ifjúsági és Sport Bizottságban
Szalagyi Áron az Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagja 2021. szeptember 6. napján lemondott tisztségéről, amely így megszűnt. Helyére az Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagjának Kertész Mátyást választották.
 • Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők az idei Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjban részesülőkről.
  A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők itt.   Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2021. október 28-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.