2021. 11. 26.

Képviselő-testületi beszámoló – 2021. november

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 25-én tartotta meg az összesen harminchárom napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:
 • Több rendelet módosítását fogadták el
Az évközi változások átvezetésével módosult a 2021. évi költségvetés, elfogadták a Polgármesteri Hivatal jövő évi igazgatási szüneteinek időpontját, illetve köztisztviselői illetményalap 7%-kal emeléséről is döntés született.
 • Megmaradnak a pluszként biztosított pedagógiai asszisztensi álláshelyek a gyáli óvodákban
A tavalyi évben Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 112/2020. (XI.26.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a gyáli óvodákban egy-egy fő (gyógy)pedagógiai asszisztensi álláshelyet létesít a megnövekedett gyermeklétszám és az egy óvodapedagógusra jutó igen magas gyermeklétszám miatt annak érdekében, hogy a pedagógiai munka végrehajtása hatékony legyen. A pedagógiai asszisztensek feladata az óvodapedagógusok munkájának segítése, a gyermekek személyiségfejlesztése, az érzelmi, szociális és az értelmi képességek kibontakoztatásának támogatása. Mivel a gyermeklétszám/óvodapedagógus arány lényegesen nem változott a döntés meghozatala óta, így a pedagógiai asszisztensek álláshelyeit a jövő évben biztosítja a Képviselő-testület.
 • Jövőre is lehetőségük lesz az óvodáknak külsős fejlesztő szakemberek igénybevételére
Sajnálatos módon évről évre egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek a gyáli óvodákban, és ezen gyermekek fogyatékosságával legtöbbször az óvodákban aktuálisan foglalkoztatott gyógypedagógusok, logopédusok végzettsége nincs fedésben, ezért évente – és a döntés nyomán 2022-ben is – 2,5 millió Ft-ot biztosít az Önkormányzat a szükséges szakemberek megbízására.
 • Ellátási szerződést kötnek Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására
A vonatkozó jogszabályok szerint a húszezernél nagyobb lakosságszámú településeken kötelező önkormányzati feladat gyermekek átmeneti otthonának biztosítása. Tekintettel arra, hogy ennek önálló megoldására sem igény nincs, sem az anyagi és technikai feltételek nem biztosítottak, így egy gyermek ellátását biztosítja Önkormányzatunk ezen szerződés megkötésével.  
 • Jóváhagyták a jövő évi képviselő-testület munkatervet, és a 2022. évi belső ellenőrzési tervet
 • Lezárult a Víztorony park és a Bartók park építése közbeszerzési eljárásának első szakasza
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 64/2021 (X.20.) sz. PGB határozatával elfogadta a két park építésére a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. A közbeszerzési eljárás első szakasza a jelentkezési szakasz volt, mindkét park építésére 8 jelentkező adta be pályázatát. A beadott anyagok értékelése után a Képviselő-testület mindegyik jelentkezőt alkalmasnak találta arra, hogy tényleges ajánlatot adjon majd be, melyek alapján a jövő év elején lehet a kivitelezőket kiválasztani.
 • Megindulhat a Városközpont további fejlesztésének tervezése
A Városközpont projekt megvalósítás keretében az Önkormányzat korábban megvásárolta a Somogyi Béla utca 1. 3. és 5. számú ingatlanokat, hogy a már megépült Kistérségi Szolgáltató Központ mellett egy barátságos, városias környezetet hozzon létre, ahová az emberek szívesen járnak, ahol jól érzik magukat. A TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. az előzetes egyeztetések eredményeképpen eljuttatta az Önkormányzathoz szándéknyilatkozatát, miszerint hozzájárul bankfiókjuk áthelyezéséhez a Somogyi Béla utca 3. szám alatt kialakítandó új épületbe, ezért árajánlatokat kértek a megnevezett területen lévő épületek bontási, valamint a tervezett új épület építési és kiviteli terveinek elkészítésére. A döntés eredményeként a tervezési munkálatokat a HAEMUS Kft. fogja elvégezni 46.150.000 Ft+ÁFA összegért.
 • Döntés született a Kis-szélső utcából nyíló második zsákutca burkolására
A rövid útszakasz mart aszfalttal történő burkolását, illetve a csapadékvíz-szikkasztás megoldását az Útkorona Kft. fogja elvégezni 390.140,-Ft+ÁFA összegért.
 • Folytatódik a faültetési program városunkban
A 2017-2020. években döntés született összesen 800 db hárs-. kőris- és juharfa elültetéséről városunkban. A fák jelentős részét a lakosság kérelme alapján ültette a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a lakóingatlanok elé, amelyeket az ingatlantulajdonosnak kell öntözni, gondozni a kérelemben vállaltaknak megfelelően. A korábbi programoknál mindig egy-egy fatípusra lehetett jelentkezni, de többször megfogalmazódott a lakosság részéről a választási lehetőség igénye. A faültetési program folytatásaként további 200 db min. 14/16 méretű, kétszer iskolázott fa ültetéséről született döntés, amely a korábban ültetett őshonos fajokból vegyesen valósul meg. Egyenlő számban (66,67,67db) állnak rendelkezésre a hárs-. kőris- és juharfák, amelyeket a lakosság a jelentkezési sorrendben tud megigényelni. A faültetés lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi a lakossági kérelmeknek megfelelően. A faültetési program tényleges meghirdetése és a lakossági jelentkezések feldolgozása, valamint a tél beálltát is figyelembe véve a tényleges munkavégzés 2022. év elején esedékes.
 • Év végi jutalmazásokról döntött a Képviselő-testület
 • Zárt ülésen született döntés a Közművelődési Díj díjazottjairól
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a itt. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2022. január 27-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.