.

.

Képviselő-testület működése

A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A képviselő-testület tagjainak névsorát Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XII.01.). számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról tartalmazza.

A Képviselő-testület ülései

A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

Alakuló ülés

A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül köteles megtartani.

A képviselő-testület alakuló ülésének napirendi pontjai az alábbiak:

 • Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása;
 • Tájékoztató a Polgármester választási ciklusra vonatkozó programjáról;
 • Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására;
 • Javaslat az alpolgármester(-ek) megválasztására és illetménye(-ük) megállapítására;
 • Javaslat a képviselő-testület bizottságai nevének és létszámának a meghatározására, a bizottságok tagjainak és elnökeinek a megválasztására, s ezeket követően a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi rendelet módosítására.

Rendes ülés

A képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve szerint minden hónap utolsó csütörtökén 17.00 órai kezdettel tartja rendes üléseit.

Rendkívüli ülés

 • A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának – a rendkívüli ülés indokát is tartalmazó – írásbeli indítványára. Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.
 • A polgármester – az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül – köteles összehívni a rendkívüli ülést. A meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napirendjét.
 • Rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni.
 • A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze.
 • A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehető fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában szerepel.

A Képviselő-testület összehívása

 • A képviselő-testület üléseit a polgármester – az ülés elnöke – írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívót legalább 4 munkanappal az ülés előtt kell kézbesíteni, melyhez az írásos előterjesztéseket mellékelni kell.
 • A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke látja el.
 • A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirendi pont tárgyának és előadójának megjelölését.
 • A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével és az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételével értesíteni kell.

Meghívottak

A képviselő-testület ülésére meg kell hívni

 • a képviselőket,
 • a bizottságok nem képviselő tagjait,
 • a jegyzőt, az aljegyzőt,
 • az irodavezetőket,
 • a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét,
 • a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
 • a napirendben érintett könyvvizsgálót, jogi képviselőt, intézményvezetőket és azon gazdasági társaság vezetőjét, amelyben az önkormányzat tulajdonos,
 • az érdekképviseleti szervek, kamarák vezetőit az őket érintő kérdésekben,
 • a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület képviselőjét a közbiztonságot, katasztrófavédelmet érintő napirendi pontokhoz.

Az ülések nyilvánossága

A képviselő-testület ülése nyilvános.

Zárt ülés

A képviselő-testület

 • zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
 • zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
 • zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

A zárt ülésen a Képviselő – testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érint ő ügy napirendi pont tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.