.

.

Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző
Telefonszám: +36-29-540-937
E-mail: jegyzo@gyal.hu

A jegyző feladatköre (2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§)

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.

A jegyző

 •  dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
 •  gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
 •  gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 •  tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
 •  jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
 •  évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
 •  döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
 •  dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
 •  dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
 •  a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

Dr. Nagy Péter

aljegyző, irodavezető
Telefonszám: +36-29-540-935
E-mail: nagy.peter@gyal.hu

Munkakörébe tartozó feladatait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben szabályozott jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a közszolgálati tisztviselőtől elvárható szakértelemmel és gondossággal köteles ellátni.

A munkakör funkciója: jegyzői feladatok ellátásának segítése, javaslattétel a Gyáli Polgármesteri Hivatal struktúrájának átszervezésére, eseti jogi feladatok ellátása.

Rendszeres munkafeladatok:

 • felméri a Polgármesteri Hivatal feladatellátásának módját és javaslatot tesz az esetleges átszervezésre,
 • elvégzi a szerződés-tervezetek, egyéb szakmai anyagok előzetes törvényességi ellenőrzését,
 • jogi segítséget nyújt az önkormányzat, illetőleg a polgármesteri hivatal tevékenysége során felmerülő, jogi szakképesítést igénylő kérdések megoldása során,
 • figyelemmel kíséri a képviselő-testületi határozatok végrehajtását,
 • a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel a feladatok ellátása során együttműködésre köteles,
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyek elvégzésére a jegyző utasítja.