.

.

Központi email cím

intezmenyfelugyelet@gyal.hu

Daróciné Nagy Nikoletta

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-141
E-mail: darocine.nagy.nikoletta@gyal.hu

dr. Varga-Veres Marianna

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-129
E-mail: varga-veres.marianna@gyal.hu

Kanyik Vivien

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-140
E-mail: kanyik.vivien@gyal.hu
 • köznevelési-, közművelődési-, egészségügyi- és a szociális intézményekre vonatkozó fenntartói
  döntések előkészítése, az ágazati jogszabályok figyelemmel kísérése,
 • az intézményvezetők kiválasztásával kapcsolatos pályázati eljárás lebonyolítása,
 • az intézményi dokumentumok ellenőrzése (SZMSZ, szakmai program, nevelési program, szabályzatok,megállapodások, kinevezések, munkatervek),
 • Alapító Okiratok aktualizálása, törzskönyvi bejegyeztetése,
 • az intézmények személyi állományának – jogszabályi előírások alapján – történő figyelemmel kísérése,
  beiskolázási tervek ellenőrzése,
 • az intézmények beszámolóinak bekérése, előterjesztése,
 • az intézmények statisztikáinak ellenőrzése,
 • KSH statisztikák ellenőrzése, benyújtása az egészségügy-, a szociális- és a közművelődés területén,
 • szerződéskötések a gyermek háziorvosi, a felnőtt háziorvosi és a fogorvosi területi ellátási
  kötelezettség és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásban való részvétel vállalása tárgyában,
 • működési engedélyek módosításával kapcsolatos teendők (a bölcsőde és a szociális intézmények
  vonatkozásában),
 • helyszíni szakmai ellenőrzések végzése a köznevelési- és a szociális intézményeknél az intézményi
  normatív támogatások jogszerű igénybevétele érdekében, adatszolgáltatás a helyi pénzügyi iroda részére,
 • az intézmények hatósági ellenőrzésekor a fenntartó képviselete, az ellenőrzéshez bekért
  dokumentumok előkészítése,
 • óvodai- és bölcsődei beiratkozással kapcsolatos feladatok végzése, a felvétel időpontjának és a nyári
  nyitva tartás/zárás döntéshozatalának előkészítése, a beiratkozással kapcsolatos hirdetmény elkészítése,
  közzététele, az iskolába menők és az óvodában maradók, valamint a bölcsődében maradó óvodakötelesek
  nyilvántartása,
 • a kötelező óvodáztatás ügyében a szülők folyamatos tájékoztatása,
 • óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartásának vezetése,
 • az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatos ügyekben az intézményvezető
  döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő – fenntartóhoz benyújtott – felülvizsgálati kérelmének intézése, a
  másodfokú döntés előkészítése,
 • bizottság szervezése, amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
  számát,
 • családi napközik nyilvántartásának vezetése,
 • területi ellátási kötelezettséggel érintett háziorvosi és fogorvosi körzetek lakosságszámának jelentése,
 • a bölcsődei felvételekkel és a bölcsődéből való kizárással kapcsolatos ügyekben az intézményvezető
  döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő – fenntartóhoz benyújtott – felülvizsgálati kérelmének intézése, a
  másodfokú döntés előkészítése,
 • a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenység ellenőrzése, segítése, a gyermekbalesetek
  jegyzőkönyveinek bekérése,
 • a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek szüleinek fogadása, a felmerülő problémáik megoldása
  érdekében segítségnyújtás,
 • a nyári (révfülöpi) táborozással- valamint a nyári napközi támogatásával és az iskolai alapítványok
  támogatásával kapcsolatos teendők intézése,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, házi segítségnyújtással, szociális étkeztetéssel és a
  családsegítéssel kapcsolatos havi, negyedéves és féléves jelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá ezen
  szolgáltatások ügyében segítséget kérő ügyfelek tájékoztatása, segítése,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, házi segítségnyújtással, szociális étkeztetés ügyekben az
  intézményvezető döntésének vitatása esetén az ellátást igénylő – fenntartóhoz benyújtott – felülvizsgálati
  kérelmének intézése, a másodfokú döntés előkészítése,
 • kontrolling feladatok ellátása az Önkormányzat, és intézményei vonatkozásában,
 • belső szabályozással kapcsolatos dokumentumok elő-, és elkészítése, valamint nyilvántartása az
  Önkormányzat és a Hivatal vonatkozásában,
 • normatívák igénylésével, elszámolásával, felülvizsgálatával, évközbeni elmondásával/pótigénylésével
  kapcsolatos feladatok ellátása a Számviteli Csoporttal együttműködve,
 • adó- és értékbizonyítványok készítése,
 • az Integrált Jogalkotási Rendszerrel kapcsolatos irodai-, és hivatali szintű feladatokat ellátása.