2018. 03. 14.

Jegyzői tájékoztató – hatósági eljárás bejelentéséről

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tisztelt Lakosság!

Hivatalunkhoz email, illetőleg facebook-bejegyzés útján érkezett bejelentésekkel összefüggésben az alábbiakra hívnám fel szíves figyelmüket: 2018. január 1. napján lépett hatályba az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), amely előírásai szerint a hatósági eljárás vagy kérelemre, vagy hivatalból indul.

I.

A kérelemre induló eljárásokkal összefüggésben az Ákr. előírja, hogy a hatóság

  • postai úton, vagy
  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben előírtak szerint (ügyfélkapun keresztül),

együtt: írásban

  • vagy személyesen, vagy
  • írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (emailben)

együtt: szóban

tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

A kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni, amely dokumentumnak tartalmaznia kell az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét is. Az illetékekről szóló 1990. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Itv.) előírja továbbá, hogy az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 Ft illetéket kell fizetni (általános tételű illeték).

Fentiek alapján megállapítható, hogy az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (azaz az emailben) előterjesztett kérelem nem tekinthető az eljárás megindítására alkalmas dokumentumnak.

Amennyiben a Tisztelt Lakosok szándéka a hatósági eljárás megindítására irányul, a kérelmet postai úton, ügyfélkapun, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal megfelelő irodáján ügyfélfogadási időben van lehetőségük előterjeszteni, az Itv. által előírt illetékkel felszerelve. A tartalmilag és formailag helyesen előterjesztett kérelemre Hivatalunknak eljárási kötelezettsége van.

Amennyiben jelzéssel kívánnak élni Hivatalunk felé a tárgybani magatartással összefüggésben, ezt természetesen a fent rögzített formakényszer mellőzésével, illetékfizetési kötelezettség nélkül, akár emailben is megtehetik. Ezzel felhívják hatóságunk figyelmét az Önök által kifogásolt tevékenységre/mulasztásra, amely alapján az Ákr. értelmében a hatóság jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy folytat-e le hatósági ellenőrzést, amelynek az eredményéhez képest hivatalból megindítja-e az eljárást vagy sem.

A jelzést minden alkalommal köszönettel vesszük, hiszen ez a munkánkat segíti, ez esetben azonban az Ákr. értelmében a bejelentőnek ügyféli minősége nincs (tájékoztatást az eljárás megindításáról vagy meg nem indításáról, illetőleg a  folyamatban lévő eljárásról nem nyújtunk, iratbetekintéssel nem élhet).

Tisztelettel:

Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző