.

.

Központi email cím

foepitesz@gyal.hu

Szabóné Kovács Anikó

irdavezető, főépítész, címzetes főtanácsos
Telefonszám: +36-29-540-958
E-mail: szabone.kovacs.aniko@gyal.hu

Főépítészi feladatok

 • előkészíti a helyi önkormányzat településrendezési, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben meghatározott egyéb építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseket,
 • ellátja a települési önkormányzat településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének, szabályozási terveinek, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő önkormányzati feladatokat, így különösen:
  • döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
  • elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
  • a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
  • szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
  • a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
  • gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
  • nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
  • kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,
  • előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
  • külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően segíti a Polgármester munkáját a településképi véleményezési eljárás és a településképi bejelentési eljárás lefolytatásában,
  • végzi a belterületbe vonás nem hatósági feladatait.
 • az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, véleményezi a szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit.
 • részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
 • szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának kialakítását.
 • Telekalakítással kapcsolatos szakhatósági állásfoglalások, levelezések
 • Az önkormányzati vagyonkataszter vezetése
 • KCR adatlapok feldolgozása·
 • Házszámigazolások kiadása
 • A műszaki nyilvántartásban lévő dokumentumok kezelése
 • Településképi rendelettel kapcsolatos ügyek intézése
 • Településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 • Településképi véleményezési eljárás
 • Településképi bejelentési eljárás
 • Településképi kötelezés
 • Az Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos feladatok intézése
 • Gyál közterület elnevezéseinek ellenőrzése:
 • Belterületbe vonások ügyintézése
 • Szabályozási Terv módosítások ügyintézése
 • Földhivatali kapcsolattartás
 • Adóérték bizonyítványhoz műszaki adatok egyeztetése
 • Egyeztetés az Igazgatási Irodával
 • Telekalakításokkal kapcsolatos szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • Egyéb szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • A Főépítész szakhatóságként, belföldi jogsegély illetve tájékoztatás keretében Gyál város területére vonatkozóan véleményezi az egyéb eljárásokban a településrendezési eszközöknek történő megfelelést, illetve az azzal való összhangot
 • A város középületeinek tervezéséhez, továbbá településünkre tervezett épületek tervezéséhez a főépítész tervezői konzultációt biztosít, segítséget nyújt.
 • Az ügyfelek tájékoztatása Gyál településre vonatkozó építési előírásokra vonatkozóan, az építés hatósági ügyintézés menetének segítésére, előzetes tervezői egyeztetések


2020. március 1. napjától a jegyzők építésügyi hatósági hatásköre megszűnt, de a Főépítészi Iroda a gyáli lakosságnak továbbra is tájékoztatást ad az építési jogszabályokkal és a helyi építési szabályokkal kapcsolatosan, továbbá Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően a településkép védelmi tájékoztatás és konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás keretein belül biztosítja a Gyál város közigazgatási területén történő építési tevékenységek összességében a szabályosságot és az épített környezet esztétikus kialakítását.

Szabó Viktória

főépítészi ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-959
E-mail: szabo.viktoria@gyal.hu

Feladatok

 • Az országos és helyi jogszabályokban meghatározott település-rendezési feladatok megvalósításának segítése, előmozdítása;
 • Az országos és helyi jogszabályokban meghatározott település-rendezési feladatok megvalósításának segítése, előmozdítása; Szabályozási Terv módosítások ügyintézése
 • Településképi rendelettel kapcsolatos ügyek intézése
 • Önkormányzati vagyongazdálkodás, beruházási projektek elősegítése
 • Az Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodási munkájának segítése, döntéseinek előkészítése
 • Ingatlanhasznosítással, önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás igénylésével kapcsolatos teljes körű döntés-előkészítés, a döntések végrehajtása
 • Vezeti az önkormányzati ingatlanvagyon-katasztert, továbbá végzi mindazon feladatokat, amelyek ezzel összefüggésben felmerülnek;
 • Ellátja a Központi Cím Regiszter működtetésével kapcsolatos feladatokat;
 • Kiadja a lakcímigazolásokat;
 • Gyál közterület elnevezéseinek ellenőrzése,
 • A műszaki nyilvántartásban lévő dokumentumok kezelése
 • Egyeztetés az Igazgatási Irodával, az új lakcím létrehozásakor, a kereskedelmi, ipari tevékenységeknél az övezetek meghatározásakor, birtokvédelmi ügyekben az építési előírásokról való tájékoztatás
 • A Főépítész szakhatóságként, belföldi jogsegély illetve tájékoztatás keretében Gyál város területére vonatkozóan véleményezi az egyéb eljárásokban a településrendezési eszközöknek történő megfelelést, illetve az azzal való összhangot
 • A város középületeinek tervezéséhez, továbbá településünkre tervezett épületek tervezéséhez a főépítész tervezői konzultációt biztosít, segítséget nyújt.
 • Más államigazgatási szerv megkeresése esetén a feladat és hatáskörön belül szakhatósági állásfoglalások kialakítása, illetve szakhatósági közreműködés; belföldi jogsegélyek
 • Feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben ügyfélfogadási időben az ügyfelek fogadása, Gyál településre vonatkozó építési előírásokra vonatkozó tájékoztatás, az ügyfelek részére az építés hatósági ügyintézés menetének ismertetése, előzetes tervezői egyeztetések
 • Feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben helyszíni szemlék, bejárások, helyszíni ellenőrzések, hatósági bejárások, hatósági egyeztetések tartása, társhatóságok megkeresése;
 • Segíti a főépítész munkáját a főépítészi feladatok elvégzésében (irodai adminisztráció vezetése)
 • A telekalakítási szakhatósági állásfoglalások és településrendezési eszközöknek történő megfelelésekkel kapcsolatos megkeresésekkel kapcsolatos nyilatkozatok kiadása
 • A belterületbe vonási kérelmek nem hatósági feladatainak ellátása
 • Az országos és helyi jogszabályokban meghatározott település-rendezési feladatok megvalósításának segítése, előmozdítása;
 • Az országos és helyi jogszabályokban meghatározott település-rendezési feladatok megvalósításának segítése, előmozdítása; Szabályozási Terv módosítások ügyintézése
 • Településképi rendelettel kapcsolatos ügyek intézése
 • Önkormányzati vagyongazdálkodás, beruházási projektek elősegítése
 • Az Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodási munkájának segítése, döntéseinek előkészítése
 • Segíti az ingatlanvagyon-kataszter vezetését, továbbá végzi mindazon feladatokat, amelyek ezzel összefüggésben felmerülnek;
 • Ellátja a Központi Cím Regiszter működtetésével kapcsolatos feladatokat;
 • Kiadja a lakcímigazolásokat;
 • Gyál közterület elnevezéseinek ellenőrzése
 • A műszaki nyilvántartásban lévő dokumentumok kezelése
 • Egyeztetés az Igazgatási Irodával, az új lakcím létrehozásakor, a kereskedelmi, ipari tevékenységeknél az övezetek meghatározásakor, birtokvédelmi ügyekben az építési előírásokról való tájékoztatás
 • A Főépítész szakhatóságként, belföldi jogsegély illetve tájékoztatás keretében Gyál város területére vonatkozóan véleményezi az egyéb eljárásokban a településrendezési eszközöknek történő megfelelést, illetve az azzal való összhangot
 • A város középületeinek tervezéséhez, továbbá településünkre tervezett épületek tervezéséhez a főépítész tervezői konzultációt biztosít, segítséget nyújt.
 • Más államigazgatási szerv megkeresése esetén a feladat és hatáskörön belül szakhatósági állásfoglalások kialakítása, illetve szakhatósági közreműködés; belföldi jogsegélyek
 • Feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben ügyfélfogadási időben az ügyfelek fogadása, Gyál településre vonatkozó építési előírásokra vonatkozó tájékoztatás, az ügyfelek részére az építés hatósági ügyintézés menetének ismertetése, előzetes tervezői egyeztetések
 • Feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben helyszíni szemlék, bejárások, helyszíni ellenőrzések, hatósági bejárások, hatósági egyeztetések tartása, társhatóságok megkeresése;
 • A telekalakítási szakhatósági állásfoglalások és településrendezési eszközöknek történő megfelelésekkel kapcsolatos megkeresésekkel kapcsolatos nyilatkozatok kiadása
 • A belterületbe vonási kérelmek nem hatósági feladatainak ellátása