2018. 08. 6.

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2018.(V.31.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja a következők szerint: a HAVI Logistics Kft. (hrsz.:4366/3) telephelyére vonatkozó hatályos szabályozási terv módosítása, oly módon, hogy a fejlesztési terület a hatályos Gksz-3 övezetből, Gksz-4/a övezetbe módosul. A településrendezési terv módosítása a 4366/3 hrsz.-ú kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területen történő beruházás megvalósulása érdekében történik.

A felülvizsgálatot (módosítást) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján tárgyalásos eljárás keretében folytatja le. Előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapított meg. Előzetes környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek. A tervezési munka elkészítésére együttesen szerződést kötött a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és a HAVI Logistics Kft.-vel, mint költségviselővel.

A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES FELÜLVIZSGÁLATA (a HAVI Logistics Kft. telephelyére vonatkozóan) munkaközi egyeztetési dokumentációja.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYAIRÓL szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján véleményezés céljából a polgármester tájékoztatást ad:

  • a város hivatalos honlapján
  • a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán
  • a GYÁLI Mi ÚJSÁGBAN, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában
  • lakossági fórumon, legalább 8 nappal az előzőekben felsoroltak után

                                                                                                             

A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltöttük, megtekinthető a www.gyal.hu/hirdetmenyek menüpont alatt.

 A lakossági fórum időpontja: 2018. augusztus 21. napja 9.00 óra.

A lakossági fórum helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácsterme. 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. földszint

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban vagy a lakossági fórumon meghatározott 8 napos határidőig írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

  • a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel, vagy
  • elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)

 A partnerségi egyeztetésben részt vevő köre:

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  • gyáli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • gyáli székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Várjuk konstruktív együttműködésüket!

Gyál, 2018. július 20.