2020. 03. 31.

Ez történt a márciusi testületi ülésen

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A 2020. március  26-i testületi ülésen az alábbi fontos döntéseket hozták a városvezetők.

  • A Gyáli Iskolakezdési Program keretében az iskolakezdő tanszercsomagot immár nemcsak az általános iskolát megkezdő 1. osztályosok-, hanem az általános iskola mind a nyolc évfolyamát megkezdők kapják

A csomagnak köszönhetően szeptembertől több mint 1300 gyáli gyermek juthat így füzetekhez, írószerekhez és más hasznos iskolai felszereléshez.  A tanszercsomagot, amelyeket a gyáli pedagógusok véleményezése alapján állítják össze, minden diák a tanévnyitó ünnepséget követően kapja meg az iskolában.

  • Gyáli Egyetemista Program keretében szélesebb körben nyújt támogatást az önkormányzat

A Gyáli Egyetemista Program keretében eddig csak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban (a továbbiakban: Bursa Ösztöndíj) részesülők nyújthattak be pályázatot, a jelenlegi módosítás a pályázat benyújtásának feltételeként már nem írja elő a Bursa Ösztöndíjra való jogosultságot: minden gyáli állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban tanuló, aki az adott tanulmányi félévben 25 kreditpontot, szerzett, és a következő tanulmányi félévre beiratkozott utólag 25 000.- Ft/félév összegű támogatást kaphat. A képzési idő utolsó félévében lévő hallgató esetén a jogosultság feltétele az oklevél megszerzése, és bemutatása.

  • Elfogadták a FEGY 2019. évi beszámolóját és egy autót is átadnak az egyesület részére

A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitányság mellett a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel közösen történik, mely szervezet évente tájékoztatja a Képviselő-testületet a tevékenységéről. A önkormányzat az LVJ-992 forgalmi rendszámú, Toyota Corolla Luna típusú személygépjárművet 2020. április 1-től térítésmentesen átadja a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület részére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott „közreműködés a település közbiztonságának biztosításában” feladatok ellátásának elősegítésére.

  • Kiírták a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői álláspályázatát

Dr. Molnár Andor korábbi intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése (2013. július 17./180/2013. (VII.17.) sz. KT határozat) óta alkalmazott gyakorlatnak megfelelően került módosításra 2017 áprilisában a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) IV. fejezet (Az intézmény dolgozóinak feladata és hatásköre) 1. pont (Az intézmény vezetése és a vezető feladata és hatásköre) 1.1.3. alpontja (Az intézményvezető helyettesítése) akként, hogy az intézményvezetői tisztség betöltetlensége esetén a mindenkori gazdasági ügyintéző helyettesíti az intézmény vezetőjét, valamint ebben a minőségében a munkáltatói jogokat csak az egészségügyi menedzser írásos jóváhagyásával járhat el. Ekkor – 2017. április 27-ei hatállyal – Bedzsó Anita, gazdasági ügyintéző törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése is megtörtént határozatlan időre. 92/2017. (IV.27.) sz. határozatával a Képviselő-testület az előbbiek mellett arról is döntött, hogy az intézmény vezetésére vonatkozó pályázati felhívást közzéteszi. 2017. május 15. és június 14. között lehetett pályázni, azonban pályázó a felhívásra nem jelentkezett. A pályázat eredménytelenségéről a Képviselő-testület 2017. júniusi ülésén polgármesteri beszámoló keretében tájékoztatást kapott. Az intézményi SZMSZ alapján azóta is a gazdasági ügyintéző helyettesíti az intézményvezetőt Dr. Molnár Andor egészségügyi menedzser iránymutatásának megfelelően. Fentiekkel együtt azonban szükséges a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állásának betöltése érdekében pályázati eljárást lefolytatása.

  • Elfogadták az önkormányzat gazdasági programját a következő 4 évre vonatkozóan

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

  • Támogatják a Közház pályázati részvételét

Az önkormányzat kiemelten fontos feladatának tartja a helyi közművelődés népszerűsítésének támogatását. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet/II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai 4.a) pontja alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása” célra a pályázat benyújtásához 3.000 e Ft önrészt biztosít az önkormányzat. A pályázati keretösszegből a színpadtechnikai eszközöket kívánja modernizálni az intézmény.

  • Pályázat indul két park tervezésére

A város zöldfelületeinek folyamatos fejlesztése kiemelt a városvezetés céljai között, ennek keretében már a 2018. és 2019. évi költségvetésében is elkülönített összeg szerepelt ezen beruházások tervezésére. Sajnálatosan sikertelen volt a pályázatok kiírása, ugyanis a tervező cégek leterheltsége miatt nem jelentkezett komoly érdeklődő. A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola mögötti, valamint a Víztorony környéki üres, füves területek jelenleg tájépítészetileg kihasználatlanul állnak. Ezen területek parkosítása az utóbbi években elvégzett revitalizációhoz hasonlóan szebbé és funkciógazdagabbá tenné a közelben lakók és az odalátogatók szabadidős lehetőségeit. A tervezési folyamat megindítására az alábbiaknak megfelelően teszek javaslatot: A parkok identitási értéket hordozó tájépítészeti alkotások legyenek. Bírjanak több korcsoport számára használati értékkel, rekreációs és kertépítészeti kvalitást mutasson fel, mely a környezetére is fejlesztő hatást gyakorol. A tervezés során a közösségi tervezés módszertanára is figyelemmel kell lenni. Javasoljuk, hogy a pályázat nyílt eljárás legyen, a nyertes kiválasztása szakmai zsűri javaslata alapján történhet az alábbi szempontok szerint: tervezés költsége, kivitelezés becsült költsége, koncepcióterv esztétikai, funkcióbeli sokszínűsége és a városképhez való illeszkedése.

  • Kezdetét veszi a Bacsó Béla utca járdafelújítása

Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 39/2020 (II.19.) sz. határozatával elfogadta a tárgyi munka elvégzésére a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. A 2020.03.17-én 12:00.-kor lejáró ajánlattételi határidőig a Reaszfalt Kft., ÚTKORONA Kft., VITÉP ’95 Kft. nevű cégek adták be ajánlatukat, ennek adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek.

  • Ingatlant vásárolt az önkormányzat az egészségügyi ellátás bővítése céljából

Az ingatlanra vonatkozóan értékbecslés is készült, mely szerint Gyál, József Attila utca 7. szám alatti 2623 hrsz.-ú földterület becsült piaci értéke 16.500.000.-Ft, amelyet végül 15 millió forintért vásárolt a város. A jövőben a városvezetés bővíteni és modernizálni kívánja az egészségügyi szakellátást, valamint annak színvonalát. A későbbiekben az érintett területre egy új épület megépítését tervezik, amelyben új orvostechnikai eszközök és további új szakellátási formák kapnának helyet.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. április 30-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, amelyen a Magyarországon kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel ezúttal csak a képviselők vehetnek részt.