.

.

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ülésezik:
minden hónap harmadik hete szerda 18 óra
Tagjainak száma:
3 fő
Elnök:
Erős József
Tagok:
Vinnai Tibor, Végh Tibor

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 49. § (1) és (3) bek. alapján:

 • véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
 • véleményezi a gazdasági programot, a költségvetést érintő feladatokat;
 • véleményezi a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatokat;
 • véleményezi a városgazdálkodás és a vagyongazdálkodás feladatait;
 • összehangolja a fejlesztési terveket, gazdasági célkitűzéseket és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat;
 • véleményezi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, ezen belül
  • a szerkezeti és szabályozási terveket,
  • a városi arculat, zöldterület, parkoló fejlesztés, köztisztaság helyzetét,
  • a közterületek használatát, a helyi közutakkal kapcsolatos feladatokat,
  • telek, építmény és lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat,
  • vízrendezést, helyi közművek kialakítását, üzemeltetését,
   beruházások megvalósítását,
  • köztemetők üzemeltetését,
  • helyi tömegközlekedés megoldását.

Ifjúsági és Sport Bizottság

Ülésezik:
általában minden hónap harmadik hete szerda 17.30 óra
Tagjainak száma:
4 fő
Elnök:
Vinnai Tibor
Tagok:
Bácsi Péter, Hegymegi István
Kültag:
Kertész Mátyás

Az Ifjúsági és Sport Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 50. § (1)-(2) bek. alapján:

 • ellátja az ifjúság egészséges életmódjának kialakításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az ifjúsági és sportfeladatokat ellátó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatokat,
 • előkészíti az Önkormányzat sportfeladataival kapcsolatos döntéseit,
 • segítséget nyújt a helyi önszerveződő ifjúsági szervezeteknek, egyesületeknek, sportegyesületeknek vállalt feladataik ellátása érdekében;
 • figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés – feladatkörébe tartozó részének – végrehajtását;
 • együttműködik az ifjúság érdekeit érintő témákban más bizottságokkal;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat sportolási célú tulajdonának használatát;
 • kiemelt figyelmet fordít – az egészségmegőrzés érdekében a tömegsportra, a fiatalok egészséges életmódra nevelésére, a feltételek megteremtésére.

Oktatási és Kulturális Bizottság

Ülésezik:
általában minden hónap harmadik hete szerda 16 óra
Tagjainak száma:
5 fő
Elnök:
Kiss Anita
Tagok:
Bácsi Péter, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Kültag:
Gácsi-Kiss Dezsőné, Simondán Bence

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 51. § (1)-(2) bek. alapján:

 • ellátja a köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a közösségi tér biztosításával kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a közművelődési, művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az oktatási és kulturális feladatokat ellátó egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatokat,
 • a Gyáli Települési Értéktár Bizottság munkáját felügyeli, véleményezi, döntéseit jóváhagyja,
 • rendszeres kapcsolatot tart a köznevelési intézmények vezetőivel, részt vesz az intézményvezetői értekezleten és kezdeményezheti annak összehívását,
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására,
 • részt vesz a köznevelési intézmények költségvetésének kialakításában, javaslatot tesz a kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályaira,
 • figyelemmel kíséri a köznevelési intézmények gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást kérhet,
 • tájékozódik az előbbi dokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai – szakmai munka eredményességéről akár felkért szakértők bevonásával, akár az intézmény beszámolója, az iskolaszék véleménye alapján,
 • évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes intézmények tevékenységének átfogó megismerését,
 • koordinálja a hivatalos városi rendezvények programját,
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére,
 • javaslatot tesz a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatására,
 • elősegíti a szabadidős és kulturális tevékenység végzését.

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Ülésezik:
általában minden hónap harmadik hete szerda 16.30 óra
Tagjainak száma:
4 fő
Elnök:
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Tagok:
Nagy Gyöngyi, Endre Dávid Bence
Kültag:
Vinnai Balázs

A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 53. § (1)-(2) bek. alapján:

 • a szerkezeti és szabályozási terveket környezetvédelmi szempontból véleményezi,
 • a városi beruházásokat környezetvédelmi szempontból véleményezi,
 • ellátja a köztisztasági, tájvédelmi és környezetvédelmi feladatokat,
 • ellátja a közbiztonságot érintő feladatokat,
 • előzetes véleményezési jogot gyakorol a település közigazgatási határán belül (kül- és belterület) tervezett rövid, közép és hosszú távú, átfogó
 • fejlesztési célok meghatározásánál, melyek területfelhasználást igényelnek és környezetvédelmi vonatkozásuk nyilvánvaló;
 • figyelemmel kíséri a természetes és épített környezet védelmét, hasznosítását, javaslatokat dolgoz ki, közreműködik a végrehajtásban;
 • a képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség munkájáról szóló éves tájékoztatót;
 • figyelemmel kíséri a mezőőrség és a közterület-felügyelet munkáját;
 • figyelemmel kíséri a város rendőrőrsének bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységét;
 • a képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség munkájáról szóló éves tájékoztatót;
 • koordinálja a Rendőrkapitányság és a Képviselő-testület kapcsolattartását;
 • koordinálja a Polgárőrség és a Képviselő-testület kapcsolattartását.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ülésezik:
általában minden hónap harmadik hete szerda 17.15 óra
Tagjainak száma:
4 fő
Elnök:
Nagy Gyöngyi
Tagok:
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Erős József
Kültag:
Dr. Fa Cecília

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) ör. 52. § (1)-(2) bek. alapján:

 • ellátja az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja az egészségügyi szakellátással kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a családvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
 • ellátja a szociális ellátással kapcsolatos feladatokat.
 • javaslatot tesz – a feladatkörébe tartozó körben – intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására;
 • javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére;
 • véleményezi – a feladatkörébe tartozó körben – a költségvetés előirányzatait, részt vesz annak kialakításában, figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés e célra meghatározott részének végrehajtását;
 • előkészíti, valamint a végrehajtást figyelemmel kíséri, az egészségügyi vállalkozási szerződések esetében;
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Vagyonnyilatkozat tételi és összeférhetetlenségi Bizottság

Ülésezik:
szükség szerint
Tagjainak száma:
3 fő
Elnök:
Bácsi Péter
Tagok:
Endre Dávid Bence, Kiss Anita

Hatásköre:

 • szavazatszámláló Bizottságként jár el, amikor annak alkalmazása szükséges;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatait;
 • lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást és előkészíti a Képviselő-testület vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntését;
 • lefolytatja a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében az eljárást és előkészíti a Képviselő-testület összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos döntését;
 • nyilvántartja és ellenőrzi a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait.