2022. 10. 3.

Átlagon felüli fogyasztók új önkormányzati rezsitámogatása

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én megalkotta rendeletét a Gyáli Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Programról.

Ezen Program célja, hogy kifejezetten azokat a gyáliakat segítse, akik a legnehezebb anyagi helyzetben vannak és a legkiszolgáltatottabbak az energiaár változásainak. A Program előkészítésekor szempont volt a hosszú évek óta tartó, sok területre kiterjedő és jelentős mértékű állami támogatási rendszer szociális alapú kiegészítése.

A Program keretei között a szociális támogatás az áram- és gázfogyasztás, illetve tűzifa költségeire igényelhető, 2022. október 1-től 2023. február 28-ig.

Az önkormányzati rezsitámogatást igényelhetik azok a Gyálon bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett – a szociális ellátásra való jogosultsággal érintett – gyáli lakóhelyén élő

egyedül élők, gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelők, akik esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot, valamint

családok, amely család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 80.000 forintot.

Fenti feltételeken túl azokban a hónapokban lesz valaki jogosult a támogatásra, amelyekben lakossági piaci árat, illetve versenypiaci költségeket tükröző árat fizetett és csak ezen összegre, legfeljebb a támogatási összeg erejéig. Tehát az áramfogyasztás költségeire a piaci áron számolt összeg, de legfeljebb havi 5.000,- Ft, a gázfogyasztás költségeire a versenypiaci költségeket tükröző áron számolt összeg, de legfeljebb havi 15.000,- Ft, a tűzifa beszerzési költségeire a beszerzési költség, de legfeljebb 75.000,- Ft egyszeri, egy összegben folyósított támogatás adható. A támogatás csak annak a jogosultnak állapítható meg, akinek a nevére a számla szól.

Az Önkormányzat közvetlenül a jogosultaknak juttatja el a pénzbeli támogatást átutalással vagy postai úton.

A tűzifa beszerzési költségeire vonatkozó támogatás iránt akkor nyújtható be kérelem, amennyiben kérelmező 2022. október 1. napját követően tűzifavásárlást végzett és rendelkezik a vásárlást igazoló számlával, valamint fatüzelésű fűtőberendezéssel.

Az áram-, a gázfogyasztás, a tűzifa beszerzése költségeire a támogatás párhuzamosan is igényelhető, azonban egy jogosult csak egy lakásra veheti igénybe.  A Gyáli Polgármesteri Hivatal a jogosultsági feltételek meglétét – különösen az életvitelszerű Gyálon tartózkodás tényét – környezettanulmány útján ellenőrizheti, a fatüzelés alkalmazhatóságát ellenőrzi.

Kérelem benyújtásának módja:

A Gyáli Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Program keretében nyújtott szociális rászorultságtól függő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni.

A formanyomtatvány elérhető:

 • elektronikusan a www.gyal.hu honlapról, innen letöltve,
 • papír alapon a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. szám alatti épület portáján, illetve ugyanitt ügyfélfogadási időben a Fszt. 9-es irodában.

A kérelemhez csatoltandó dokumentumok:

 • a jövedelem típusának megfelelő, hivatalosan kiállított igazolás,
 • jövedelem hiányában az állami foglalkoztatási szervvel elhelyezkedése érdekében történő jelenlegi együttműködésről szóló hatósági bizonyítvány,
 • jövedelmet terhelő letiltás esetén a letiltás jogcímének és a jövedelmet terhelő letiltás nettó összegének igazolását,
 • eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegéről szóló bírósági határozatot, valamint hitelt érdemlő igazolást a teljesített tartásdíj összegéről,
 • árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozatot, valamint igazolást az ellátás összegéről,
 • a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti, a gyámhatóság által felvett jegyzőkönyvet a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,
 • a gyermektartásdíj megállapítása tárgyában hozott bírósági döntést vagy megállapodást, valamint igazolást a tartásdíj összegéről,
 • a 16. életévét betöltött gyermek esetében a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
  jogviszonyról,
 • az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a villamosenergia lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről,
 • az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összegéről,
 • kérelmező nevére szóló hivatalos fizetési számlát a tűzifa megvásárlásának tényéről, valamint a kifizetett összegről.

A kérelem benyújtható:

Ügyintézési határidő: 8 napon belül (sommás eljárásban), amennyiben a kérelem hiányosan kerül előterjesztésre vagy tűzifa támogatás megállapítására irányul, abban az esetben 60 nap (teljes eljárásban)

Az eljárás költség- és illetékmentes.

A támogatást érintő egyéb kérdések megválaszolásában a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának munkatársai nyújtanak munkaidőben segítséget. Forduljanak kedves kollégáinkhoz bizalommal e-mailben a wolf.daniel@gyal.hu e-mail címen, vagy a 29/544-124, illetve a 70/337-52-43 telefonszámokon.