2022. 12. 15.

Arany János Közösségi Ház – intézményvezetői álláspályázat

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 94. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdetaz

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

intézményvezetői munkakör

betöltésére.

A munkavégzés helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

Az ellátandó munkakör: intézményvezető

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 5 évre, 2023. július 15. napjától 2028. július 14. napjáig, (új munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével).

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Gyál Város Önkormányzata az intézményvezető munkaviszonyának lejártát követően a kulturális szakmai munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • Az intézmény alapító okiratában foglalt, valamint a fenntartó által meghatározott közművelődési célok, programok, feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján.
 • Az intézmény működését érintő pályázatok előkészítésében való közreműködés.
 • Az intézményi belső szabályzatok, tervek elkészítése.
 • A település kulturális kommunikációjának irányítása.
 • Az intézmény képviseletének ellátása.
 • Képviselő-testületi ülésre az intézményt érintő előterjesztések elkészítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken az intézményt érintő témák tárgyalásakor.

Az intézményvezető feladata és felelőssége:

A Gyál Város Önkormányzata által meghatározott költségvetés keretei között az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség, képesítés. (Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés.)
 • előírt végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi),
 • kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közművelődési területen eltöltött vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, fizetési igény megjelölésével,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelést is tartalmazó szakmai program,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység bemutatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, legalább 5 év szakmai tapasztalatot, 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratok másolata,
 • ha nem rendelkezik a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzést igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy megbízása esetén vállalja annak elvégzését a jogszabályban előírt feltételek szerint,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
 • nyilatkozat, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán történő bemutatását kivéve – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A munkakör betölthetőségének időpontja:2023. július 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 19.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pap Krisztina aljegyző nyújt a 06-30-799-61-93-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak zárt borítékban Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) Kérjük a borítékon feltüntetni az „Arany János Közösségi Ház/pályázat” megjelölést.
 • Elektronikusan: a Gyáli Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára, Hivatali kapu/KRID: GYALPH/305179148 Kérjük a dokumentum leírása rovatba feltüntetni az „Arany János Közösségi Ház/pályázat” megjelölést.
 • Személyesen: Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján, hivatali munkaidőben, a fentiek szerint megcímzett, zárt borítékban történő leadással, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em. 121-es iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók Oktatási és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: OKB) általi meghallgatását követően, az OKB javaslatának figyelembevételével kerül sor a döntésre 2023. február 23. napján. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 23.