2022. 03. 29.

Amit az iskolai beiratkozásról tudni kell

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A Monori Tankerületi Központ HIRDETMÉNYE az általános iskolai beiratkozás rendjéről Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMl rendelet 22.§ (l)-(4) bekezdései alapján a Monori Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg: A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 2022. április 22. (péntek)

Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2016. augusztus 31. napjáig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi eredeti dokumentumokra van szükség:
  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet az intézmények a helyben szokásos módon közzéteszik. Kérjük, erről a beiratkozás időpontját megelőzően tájékozódjanak! A nem magyar, kiskorú állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha
  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani. Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A kötelező felvételt biztosító általános iskola, köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.  

dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató