2023. 03. 21.

Amit az iskolai beiratkozásról tudni kell

Facebookon
Twitteren
E-mailben

KÖZLEMÉNY

az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Monori Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg:

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök)

2023. április 21. (péntek)

Az Nkt. 45.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2017. augusztus 31. napjáig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozással kapcsolatos részletes eljárásrendet az intézmények a helyben szokásos módon közzéteszik, kérjük, erről a beiratkozás időpontját megelőzően tájékozódjanak!

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében. Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

2012. évi II. törvény 247. § (1) a) és b) pontjai alapján a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Monor, 2023. március 20.                                                                                 

                                                  p.h.                         dr. Hrutkáné Molnár Monika

                                                                            tankerületi igazgató

                                                                         Monori Tankerületi Központ

….

Iskolai beiratkozás menete: https://kk.gov.hu/monoritk-tajekoztatas-a-2023-2024-tanevre-szolo-altalanos-iskolai-beiratkozas-folyamatarol