2023. 03. 20.

Általános tájékoztató az óvodai beiratkozásról a 2023/2024. nevelési évre

Facebookon
Twitteren
E-mailben

2023/2024. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozások lebonyolítása elektronikusan történik a 15/2023. (II.15.) sz. OKB határozat alapján 2023. április 20. és április 30. között.
Az óvodai felvételi kérelmet azoknak kell kitöltenie, akiknek gyermeke a 2023/2024. nevelési év kezdő napján óvodakötelessé válik, azaz 2023. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét.
Az óvodai felvételi kérelmet az is kitöltheti, és visszaküldheti, akinek gyermeke 2023. szeptember 1. és 2024. február 28. között tölti a harmadik életévét. Az ő felvételi kérelmüknek abban az esetben tudunk helyt adni, amennyiben az adott óvodában minden óvodaköteles körzetes kisgyermek felvételét követően marad még férőhely.
A felvételi kérelmek elbírálásáról szóló értesítést a szülők a kérelemben megadott e-mail címre kapják meg 2023. május 30. napjáig.


A felvételi kérelmet az alábbi címre küldje vissza: ovodaibeiratkozas@gyal.hu

A felvételi kérelem visszaküldésének időtartama: 2023. április 20. 8 óra 00 perctől 2023. április 30. 23 óra 59 percig


A kérelmet személyazonosításra alkalmas dokumentumok alapján kell kitölteni, mely szülők esetében a személyi igazolvány, és a lakcím kártya; gyermekek esetében a személyi igazolvány vagy az anyakönyvi kivonat, és a lakcímkártya.
A kérelem kitölthető géppel, vagy kézzel. Amennyiben kézzel tölti ki, akkor használjon nyomtatott nagybetűt. Kérelem ITT elérhető!
A kérelem visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatja, akkor pdf-, vagy jpg. formátumban.
Amennyiben word-ben tölti ki, és így küldi vissza, akkor aláírnia nem szükséges.
Amennyiben nincs e-mail címe, és nem tudja a felvételi kérelmet elektronikusan beküldeni, akkor kérelmet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kaphat, és a kitöltött kérelmet az ott elhelyezett dobozba be tudja helyezni.


A felvételi kérelmek elhelyezhetők a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kihelyezett dobozban: 2023. április 20. 8 óra 00 perctől 2023. április 28. 16 óra 00 percig

Valamennyi gyáli óvoda alapító okirata alapján integrált nevelés keretében fogadja a beszédfogyatékos és pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekeket, továbbá a Gyáli Tátika Óvoda, és a Gyáli Liliom Óvoda – a gyáli állandó lakóhellyel-, és szakértői véleménnyel rendelkező – autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek speciális, gyógypedagógiai nevelését, gondozását is végzi.


A 2023/2024. nevelési év első napja 2023. szeptember 1. (péntek)
Önkormányzati fenntartású óvodák
Liliom Óvoda Cím: Gyál, Liliom u. 13-15.
Tel.:/fax: 06-29-345-241
E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com
Honlap: www.liliomovi.hu
Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita


Tátika Óvoda
Cím: Gyál, Klapka u. 5.
Tel.: /fax: 06-29-747-343
Email: tatikaovoda2@gmail.com
Honlap: www.tatikaovi.hu
Intézményvezető: Karap Erzsébet


Tulipán Óvoda
Cím: Gyál, Tulipán u. 23.
Tel./fax: 06-29-341-544
E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu
Honlap: www.tulipanovoda.hu
Intézményvezető: Tofalviné Szabó Anikó


A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, valamint Gyál város hivatalos honlapján.


II. AZ ÓVODAI FELVÉTEL TÁRGYÁBAN MEGHOZOTT DÖNTÉS KÖZLÉSÉNEK HATÁRNAPJAI ÉS A JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülők legkésőbb 2023. május 30. napjáig értesülnek.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül (legkésőbb 2023. június 15. napjáig) eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A felülvizsgálati kérelmet az intezmenyfelugyelet@gyal.hu e-mail címre kell elküldeni. A felülvizsgálati kérelem letölthető (illetve elektronikusan kitölthető) az alábbi helyről: http://www.gyal.hu/wp-content/uploads/2016/10/K%C3%A9relem-Jogszab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s-%C3%A9rdeks%C3%A9relemfel%C3%BClvizsg%C3%A1lat.pdf


III. AZ ÓVODÁZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

  1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
  2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt
  3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt szabálysértést követ el.

Gyál, „időbélyegző szerint”
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző