2017. 05. 10.

Álláspályázat – Városi Egészségügyi Központ vezetői pozíció

Facebookon
Twitteren
E-mailben

P Á L Y A Z A T I  F E L H Í V Á S

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére.

   Közalkalmazotti jogviszony időtartama:                  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

   Közalkalmazotti jogviszony kezdete:                       2017. szeptember 1.

   Foglalkoztatás jellege:                                                 részmunkaidős, heti 20 óra

   A vezetői megbízás időtartama:                                 2017.09.01-2022.08.31.

   A közalkalmazott által betöltendő munkakör:        intézményvezető

   A munkavégzés helye:                                                 2360 Gyál, József Attila u. 1. sz.

               Bérezés:                                                                                        a Kjt szerint

               Az intézmény jogállása, jogköre:                               jogi személyisége: önálló jogi személy

   gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait – együttműködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája látja el.)

   Az intézmény tevékenységi köre:

egészségügyi alapellátás (az alapellátást háziorvosokkal kötött megbízási szerződés útján biztosítja az önkormányzat),  szakorvosi ellátás (kórházzal létrejött szerződésben foglaltak szerint kihelyezett telephelyként működik)

 

 A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

 • Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.
 • Elkészíti és aktualizálja az intézmény szabályzatait.
 • Felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai együttműködésért a privát praxisokkal.
 • Felel az OEP szerződések megkötéséért.
 • Ellátja a járóbeteg szakellátást érintő koordinációs és kapcsolattartási feladatokat.
 • Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény tevékenységét, munkáját.

   A megbízás feltételei:    

 • orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség;
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;
 • legalább ötéves vezetői gyakorlat;
 • büntetlen előélet;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz, szakmai életrajz,
 • intézmény vezetésére vonatkozó program,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/elek bemutatása és fénymásolati példánya/ai-nak csatolása, valamint
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara képviselője véleményezi.
 • A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít.
 • A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől számított 30. nap

A pályázat benyújtásának helye, módja:

 • a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13.).

            A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül.