2017. 05. 8.

Álláspályázat – Bölcsődei vezető

Facebookon
Twitteren
E-mailben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde (intézményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:              határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

               A foglalkoztatás jellege:                               teljes munkaidő

               A vezetői megbízás időtartama:                  2017. július 15-étől – 2022. július 14-ig

               A munkavégzés helye:                                  2360 Gyál, Klapka u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és a szakszerű irányításáért. Felelős a Gyáli Bóbita Bölcsőde szakszerű és törvényes működésének biztosításáért.

Feladata:

 • az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása,
 • az intézmény felelős vezetése, irányítása,
 • a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése,
 • a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok aktualizálása, végrehajtása,
 • az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok készítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) (39/J §) az irányadóak. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 %-a.

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség,
 • a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség.

A pályázat benyújtásának határideje:       

 • a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől számított 30. nap
 

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2017. július 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt, a Kjtvhr. alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai életrajz,
 • intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. Törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi tárgyalásához,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13. szoba.).