2017. 06. 15.

Álláspályázat – Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Facebookon
Twitteren
E-mailben

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:         

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:

határozott időre 2017. szeptember 1-jétől – 2022. augusztus 31-ig  

Munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:                    

Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezése (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények szervezése stb.), az intézmény programjának koordinálása, könyvtári feladatok ellátásának irányítása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai és gazdasági feladatok ellátása. Szabadidős programok szervezése, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése.

Illetmény és juttatások:                             

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint az e törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség; a Kjtvhr. 6/A. § (1) bek. aa) pontja, vagy a 6/B. § (1) bek. aa) és ac) pontja és (3), (4), (5) szerinti feltételek,
 • 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül megszerzi,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Elvárt kompetenciák:

Vezetői tapasztalat, kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség, kreativitás, problémamegoldás. Település helyi kultúrájának ismerete, civil szervezetek működésének ismerete.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu) való megjelenéstől számított 30. nap, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Kriszta ügyintéző nyújt, a 29/544-141-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:          

A pályázatot „az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz.13.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.

 • A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít.
 • A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 • Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • a szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, továbbá, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselőé-testületi tárgyalásához.