2021. 06. 24.

Képviselő-testületi beszámoló – 2021. június

Facebookon
Twitteren
E-mailben
2021.június 24-i testületi ülésen az alábbi fontos döntéseket hozták a városvezetők.
 • Módosították az Önkormányzat 2021. évi költségvetését
A költségvetési rendelet módosításával a Képviselő-testület átvezette az idei költségvetésen az elmúlt hónapokban hozott döntéseket, illetve növelte a bevételeket a központi támogatások emelkedésével.
 • Módosították a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletet, valamint a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletet
A településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárással, és a településképi kötelezéssel kapcsolatos hatáskört 2021. június 30-ig a vonatkozó törvény alapján a polgármester gyakorolta, de ez július 1-től megváltozott. Ugyanakkor a rugalmas, gyors és hatékony munkavégzés (döntéshozatal) érdekében indokolt volt a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott településvédelmi eszközökkel kapcsolatos feladat- és hatáskör polgármesterre történő átruházása. A feladat- és hatáskör átruházása okán a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítása is szükséges volt.
 • Felülvizsgálják Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) és elkészítik Gyál Város Városfejlesztési Programtervét (TVP)
A Pest Megyei Önkormányzat a 2020+ időszakra vonatkozóan a fenntartható városfejlesztés kategóriába – mint egy új forrás allokációs eszköz- sorolta Gyál városát. A fenntartható városfejlesztés lényege, hogy az ebbe a kategóriába tartozó városok a Pénzügyminisztérium iránymutatása szerint felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk és a hozzákapcsolódó TOP Plusz Városfejlesztési Programterv alapján válnak jogosulttá a hét éves európai uniós forrásoknak a lehívására olyan módon, hogy a két dokumentum elfogadását követően az Irányító Hatóság együttműködési megállapodást köt a hét éves keretre a várossal. Az Irányító Hatóság az együttműködési megállapodásokat ez év őszén tervezi megkötni a városokkal, annak érdekében, hogy a 2021-2027-es források felhasználása mihamarabb megtörténjen, ennek előfeltétele azonban az ITS felülvizsgálata és a TVP elkészítése.
 • Elfogadták Gyál Város Szabályozási Tervének 11. sz. módosítását
Lezárult a Gyál 2215/40, 2215/52 és a 2215/53 hrsz.-ú területek övezetének módosítására vonatkozó eljárás, így lehetőség nyílt ezen területek beépítési paramétereinek módosítására az érintett vállalkozások kérésének megfelelően.
 • Az 4. sz. házi gyermekorvosi, és a 7. sz. felnőtt háziorvosi praxisok működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződések módosításra kerültek.
Dr. Molnár Tímea, valamint Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita a praxisközösségekről szóló 53/2021 (II.9.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (2) bek.-ben szabályozott kollegiális praxisközösséghez csatlakozott. A Kr. 3. § (1) bek. c) pontja alapján a kollegiális praxisközösségben való részvétel feltétele a heti 20 óra rendelési időn belül legalább 4 óra prevenciós rendelés biztosítása is. A jogszabályi előírás szerint módosított rendelési idő (Dr. Molnár Tímea): Rendelési idő:                                             Prevenciós rendelés: Hétfő 08:00 – 12:00 Kedd 14:00 – 17:00                                    Kedd 17:00 – 18:00 Szerda 08:00 – 11:00                                 Szerda 11:00 – 12:00 Csütörtök 14:00 – 17:00                           Csütörtök 17:00 – 18:00 Péntek 08:00 – 11:00                                Péntek 11:00 – 12:00   A jogszabályi előírás szerint módosított rendelési idő (Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita): Hétfő: 8:00 – 12:00 Kedd: 15:00 – 19:00 Szerda: 8:00 – 12:00 Csütörtök: 15:00 – 19:00 Péntek: 11:00 – 15:00
 • Jóváhagyták a Gyáli Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a „Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Kertváros Szociális Központ, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást.
A megállapodás módosítására azért volt szükség, mert A Magyar Állam Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §-a alapján szabályszerűsági pénzügyi ellenőrzést végzett Gyál Város Önkormányzata és intézményei, valamint a „Kertváros” Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmény 2020. költségvetési évét érintően. A vizsgálatról szóló jelentésben megállapította, hogy a munkamegosztási megállapodás szövegezését aktualizálni szükséges, mivel több szövegrészben a ”FEUVE”-re hivatkozik, mely fogalom kikerült a hatályos jogszabályból.
 • Kiválasztották az idősek otthona tovább tervezéséhez szükséges tervező beszerzéséhez beszerzési szakértőt.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/2020. (IX.24.) sz. határozatában kiválasztotta a Life-Net Nonprofit Kft. idősotthon tanulmánytervéből az „A” verziót továbbtervezésre azzal a módosítással, hogy az idősotthon nem az eredeti helyszínre épül, hanem – az intézmény területigényére tekintettel – az Erdősor utcai (Toldi Miklós-Kisfaludy utca közötti) 4856/6 hrsz.-ú ingatlanra, valamint lépéseket tett a szükséges terület előkészítésére. Az előkészítési folyamat következő része a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséhez tervező beszerzése, amihez ajánlatok kerültek bekérésre a tervező beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására. A Képviselő-testület elfogadta, dr. Dóka Zsolt ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 500 000,- Ft + Áfa összegért.
 • Kiválasztották a felelős akkreditált közbeszerzőt (FAKSZ) a Víztorony és a Bartók iskola parkjainak kivitelezésére.
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2020.(IV.25.) sz határozatában kiválasztotta a Bord Építész Stúdió Kft.-t a Bartók Béla Általános Iskola melletti park, valamint a 91/2020.(IV.25.) sz. határozatában kiválasztotta a Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft.-t a Víztorony park (továbbiakban együttesen: 2 park) terveinek elkészítésére. A 2 park koncepcióterveinek elfogadása után a kivitelezési tervdokumentációk elkészítése jelenleg folyamatban van. Az előkészítési folyamat következő része a kivitelezési közbeszerzést végző cég kiválasztása. A képviselő-testület elfogadta dr. Dóka Zsolt ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 1 000 000,- Ft + Áfa összegért a Bartók Béla Általános Iskola melletti park, valamint a Víztorony park kivitelezői kiválasztására vonatkozó eljárás teljes körű lebonyolítására.
 • Felújításra kerül a Kolozsvári utca járda és kapcsolódó útszakasz
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere a 88/2021 (IV.21.) sz. határozatával elfogadta a tárgyi munka elvégzésére a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját, a határozat alapján a közbeszerzés megindításra került. A közbeszerzési eljárás folyamán elfogadásra került az, hogy a kétoldali járdák által közbezárt útszakasz jó részén szükséges a burkolat megerősítése, és megtámasztásának javítása. A közbeszerzés nyertese a VITÉP’95 Vízügyi és Építőipari Kft., bekerülési összege tartalékkerettel növelten nettó 93 065 552,- Ft + ÁFA.
 • Ajánlatkérés indul a közvilágítási hálózat fejlesztésének tervezésére.
Gyál Városában 2015-ben teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósult a város közvilágítási hálózatán a világítótestek teljeskörű modernizációja, korszerű LED-es fényforrásokra cserélve a meglévő lámpatesteket. A pályázat eredményeképpen jelentős megtakarítást sikerült elérni a közvilágítás költségén, azonban a pályázat szigorú feltétele volt, hogy a fejlesztés eredményeképpen lámpatestek száma nem növekedhetett, tehát bővítésre akkor nem volt lehetőség. Az idei évben lezárult a pályázat öt éves fenntartási időszaka, aminek következtében a közvilágítási hálózat bővítését már nem befolyásolják a pályázat feltételei a városban. A fentiek következtében lehetőség nyílt a városi közvilágítási hálózat fejlesztési lehetőségeinek felülvizsgálatára, ahogy a Képviselő-testület a 13/2020 (I.30) számú határozatában elfogadta, majd 101/2020 (VIII.05) számú határozatában módosította ennek a folyamatnak az ütemezését. Az előkészítési folyamat következő része a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetéséhez tervező kiválasztása. Gyál város közvilágítási hálózatának felülvizsgálatára, bővítési lehetőségeinek tervezésére a következő cégektől kíván ajánlatot kérni: EL-CO TECH Kft., ILST-Hungary Kft., Eurovill Kft., Kontinuum-Vill Mérnöki Iroda Kft., Energy-Plan Kft., Vámos Mérnöki Kft.
 • Nyári felújítások veszik kezdetét az intézményekben
Gyál Város Önkormányzata 2021.évi költségvetésének 6. sz. mellékletében a Felújítások soron bruttó 8.255.000,- Ft van tervezve a nyári intézményi felújítási feladatok ellátására. A javasolt munkák elvégzésének költségei a rendelkezésre álló, kiegészített keret erejéig, összesen bruttó 13.481.437,- Ft, összeget tesznek ki, az alábbiak szerint:
 • 1.000.000,- Ft az Ady Endre Általános Iskola felújítására,
 • 1.000.000,- Ft a Bartók Béla Általános Iskola felújítására,
 • 1.000.000,- Ft a Zrínyi Miklós Általános Iskola, és annak SNI tagozata felújítására,
 • 5.166.614,- Ft Tulipán Óvoda felújítására,
 • 1.277.658,- Ft Tátika Óvoda felújítására,
 • 1.549.705,- Ft Liliom Óvoda felújítására,
 • 2.487.460,- Ft Bóbita Bölcsőde felújítására.
 
 • Megkezdődik Gyál, Némediszőlő Újvilág utca felújítás tervezési eljárása.
Az út folyamatos javítás ellenére leromlott jelenlegi állapota szükségessé teszi a teljes vízelvezető rendszer, és a teljes útpálya átépítésének megtervezését, ezért a tervezési feladat gyakorlatilag egy komplett új út és vízelvezetési rendszer kialakítását foglalja magában. A Képviselő-testület elfogadta a Tandem Mérnökiroda Kft. ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 7 370 000,- Ft + Áfa összegért a Gyál, Némediszőlő Újvilág utca felújításának engedélyes és kivitelezési terveinek elkészítésére.
 • Döntés született az Árpád téri játszótér felújításáról
Az Árpád téri játszótér állapota nagyobb felújításokat indokol, így a szükséges gumiburkolat letételére, illetve járdaépítési munkálatokra összesen bruttó 7 042 033,- Ft-ot biztosítottak a képviselők.
 • Új autót vásárol az Önkormányzat a Gyáli Rendőrőrs számára
Mivel az Önkormányzat kiemelt feladatának tartja a helyi közbiztonságot, ezért döntés született egy új Suzuki típusú gépjármű beszerzéséről a Gyáli Rendőrőrs számára.
 • Megemelték a nyári napközis tábor költségvetését
Az idei évben a nyári napközis tábort a Gyáli Bartók Béla Általános iskola szervezi heti turnusokban egészen augusztus 19-ig. A sok jelentkező, illetve a járványügyi szabályok miatt az iskola által nyert összegen felül a költségvetésbe eredetileg betervezett  2,5 millió Ft-ot további 3,5 millió Ft-tal egészítette ki Képviselő-testület.
 • Zárt ülés keretében döntöttek a képviselők az idei Kiváló Gyáli Sportolói Díjban részesülőkről.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők itt. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2021. szeptember 30-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.