2023. 01. 6.

Tájékoztatás gázártámogatásról

Facebookon
Twitteren
E-mailben

2022. december 29-én megjelent az 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról.  

A módosítás változásokat vezet be a gázártámogatással kapcsolatos jegyzői hatósági bizonyítványok feltételeivel kapcsolatban, azaz a 2023. január 10-e után benyújtott kérelmek esetében, a hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni azországos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

Az OTÉK 105. § alapján:

„(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A R. nem azonosítja a kérelmező személyét, de mivel azt a szolgáltatóval szerződésben álló lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére, ezért célszerű annak kérnie a hatósági bizonyítványt, akinek a nevére szól a gázszámla. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető ide kattintva, illetve megtalálható a Gyáli Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál. A kérelemhez mellékelni kell a kérelemmel érintett ingatlan helyszínrajzát, rajta az abban található helyiségek megnevezésével és azok alapterületének feltüntetésével.

A kérelmeket illetékmentesen be lehet nyújtani

  • személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál ügyfélfogadási időben (szerda: 12.30 órától – 17.45 óráig, csütörtök: 08.00 órától – 12.00 óráig),
  • postai úton a 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. címre,
  • elektronikus úton E-papírszolgáltatás igénybevételével a Gyál Város Önkormányzatának hivatali kapujára,
  • e-mailen az igazgatas@gyal.hu címre, továbbá postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére. Az ügyintézési idő 8 nap.

A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az eljáró hatóság felügyeleti szerveként az építésügyi hatóságot, azaz a kormányhivatalokat jelölte ki.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. A jegyző tehát a hatósági bizonyítvány kiállítása során nem köteles helyszíni szemle megtartására, de a lehetősége fennáll. Azonban az egyetemes szolgáltató jelzésére minden esetben sor kerül helyszíni szemlére. Ha az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Gyáli Polgármesteri Hivatal