2020. 10. 14.

Pályázz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra!

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A pályázók köre:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.

Figyelem! A pályázás rendje a tavalyi évhez hasonlóan az alábbiak szerinti:

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx (A felület használatához Internet Explorer böngésző használata javasolt!) Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az „Elfelejtett jelszó funkcióval” kérhetnek új jelszót.

A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 24. napján megtartott ülésén döntött a 2021. évi fordulóhoz való csatlakozásról!

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! Az adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat benyújtási határideje:                2020. november 5.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását önkormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat benyújtásának helye:    

Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em. 121.

Hivatali ügyfélfogadási idő:      

hétfő: 12:30-15:45,

szerda: 12:30-17:45,

csütörtök: 8:00-12:00

Pályázati kapcsolattartó:                     

Fazekas Enikő Diána                  06-29/544-141

Kovácsné Pécsi Henrietta           06-29/544-140

A pályázók köre, az ösztöndíj időtartama, a pályázat kötelező mellékletei:

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

Pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj időtartama:

10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve);

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2020/2021. tanév első félévéről. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (kereseti kimutatás 3 havi bérről)

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 1. sz. melléklet szerint

d.) A pályázó gyáli lakcímkártyáját köteles bemutatni.

 

„B” TIPUSÚ PÁLYÁZAT

Pályázók köre:

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj időtartama:

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév).

A pályázat kötelező mellékletei:

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: sz. melléklet szerint

c.) Büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyert felvételt.

d.) A pályázó gyáli lakcímkártyáját köteles bemutatni.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Figyelem! Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

– doktori (PhD) képzésben vesz részt,

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázatok elbírálása:                 2020. december 4.

A pályázók értesítése:                      2020. december 8

Részletek itt.