2023. 06. 29.

Képviselő-testületi beszámoló 2023. június

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 28-án tartotta meg az összesen harminc napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők az alábbi rendeletek módosításában döntöttek:

 • Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2023 (II.24) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely most módosításra került.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, ez alól kivétel a polgármesteri hatáskörbe tartozó bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a költségvetési szervek saját határkörben módosítható kiadási és bevételi előirányzatai.

A Képviselő – testület a kivételként említett előirányzat módosításokról, előirányzat-átcsoportosítás átvezetésekről (polgámesteri hatáskör, helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végzett előirányzat módosítása) – az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet módosítása a jogszabályi követelmények, valamint a tervezett költségvetésben elvégzendő előirányzat módosítások miatt volt szükséges.

 • A Képviselő-testület 2023 júniusi ülésén döntött az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI.-25.) önkormányzati rendelet módosításáról. A döntés értelmében egyrészt módosult a nyári napközi igénylésének rendje, így a jövőben az igénybevételre vonatkozó jelentkezési lapot minden év március 15. napja és 25. napja között lehet benyújtani a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján; másrészt a nyári napközi pontos időtartamát tárgyévre vonatkozóan a Képviselő-testület minden évben határozattal állapítja meg. A fentieken túl a szociális alapszolgáltatásokkal összefüggésben a Rendelet kiegészítésre került a 35/A. §-sal, amely értelmében a külön eljárás keretében biztosítható szolgáltatásokról a Kertváros Szociális Központ intézményvezetője dönt. A Rendelet a Nemzeti Jogtárban alábbi linken teljes terjedelmében olvasható: https://or.njt.hu/eli/v01/730370/r/2022/17

 

 • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2023. július 1-től az állam saját hatáskörben látja el az újonnan kialakított koncessziós rendszer bevezetésével. A feladatellátás gazdálkodó szervezetek bevonásával, koncessziós szerződés útján fog megvalósulni, így a koncesszió tárgya, vagyis a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása az állam közfeladatai közé fog tartozni. A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok 2023. július 1-től a fenti, alapjaiban teljesen új rend szerint működő hulladékgazdálkodás miatt alapvetően megváltoznak, ezért az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak változásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelettel megtörtént a helyi szabályok hozzáigazítása az új rendszerhez.

 

 • Módosult a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 14/2020. (XI.2.) önkormányzati rendelet is, hiszen Gyál Város Térfigyelő Kamerarendszere az újonnan megépült két parkban 9-9 kameraponttal egészült ki, a gyáli Biancs tanya környéki utolsó illegális hulladéklerakóhely felszámolását követően az Akácfa utca kamerapont is megvalósult, továbbá a térfigyelő rendszer minél hatékonyabb működtetése érdekében operátori munkaállomás épülhetett ki a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. szám alatti épületében.

 

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 • Döntöttek a nyári napközi megszervezésére fordított keretösszeg másfél millió forinttal történő megemeléséről.

Ady Endre Általános Iskola sikeresen pályázott az Erzsébet Alapítványhoz, így 2023. június 19. napjától 2022. augusztus 11. napjáig a nyári napközi „Erzsébet-napköziként” fog működni. A gyermekek teljes heti programja biztosított, napi négyszeri étkezéssel, hetente egy egész napos kirándulással. A korábban előirányzott 7 000 000 Ft összegű nyári napközi megszervezésének támogatását 1 500 000 Ft-tal megemelték.

 

 • Döntés született a gyáli háziorvosi alapellátásban a 2. számú háziorvosi praxisban a Dr. Bíró Zsolt Korlátolt Felelősségű Társasággal (képviselője: Dr. Bíró Zsolt) „felnőtt háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása” tárgyában kötött Megbízási szerződés 2028. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbításáról.

 

 • Felmondták 2023. december 31. napjára vonatkozóan a gyáli 3. számú fogorvosi praxis ellátására Dr. Bíró Violettával kötött megbízási szerződést.

 

 • Döntöttek Gyál város közigazgatási területén lévő közterületek elnevezéseinek megerősítésről.

Jelen döntéssel nem történik új utca elnevezés, csak a már meglévő közterület elnevezések írásmódjának egységesítése.

 

 • Döntöttek megállapodás megkötéséről rendőrségi önként vállalt túlszolgálat biztosítása tárgyában.

A közbiztonságot érintő feladatok ellátására a rendőr-főkapitányságok és a helyi önkormányzatok között kötött megállapodás alapján évente 150 óra/ fő önkormányzati – önként vállalt – túlóra elrendelésére van lehetőség, mely városunkban a közrend és közbiztonság magasabb fokú biztosítását eredményezné, némiképp átmeneti megoldás lenne a tartósan betöltetlen közterület-felügyelői álláshelyekre is.

A közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzését szolgáló, lakosságorientált közbiztonsági tevékenység az alábbi általános feladatokat foglalja magában:

– közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység;

– a város gyakran látogatott helyeinek rendszeresen visszatérő ellenőrzése;

– az oktatási/nevelési intézmények környéke biztonságának erősítése;

– az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken rendőri jelenlét biztosítása;

– bűn-és balesetmegelőzési tevékenység;

– a város területén működő térfigyelő kamerarendszerrel összefüggő közterületi járőrszolgálat.

Az ezen tevékenységeket túlórában vállaló rendőrök túlmunkájának kifizetését 5 millió Ft keretösszeg erejéig vállalja 2023-ban a Képviselő-testület.

 

 • A kibédi Mátyus István Általános Iskola számítástechnikai eszközbeszerzésének elősegítése érdekében pénzeszköz átadásáról hoztak döntést.

Gyál Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete tartalmazza az „Informatikai eszközök beszerzése, létesítése” sort, amely terhére biztosítható 6.287.565 Ft pénzeszköz átadása a kibédi Péterffy Egyesület részére a testvértelepülés általános iskolájában megvalósítandó 23 db számítógép és 1 db projektor eszközök beszerzése céljából, amelyekkel az Önkormányzat testvértelepülésének általános iskolájában kívánja támogatni és bővíteni a informatikai termének felszereltségét, számítógépparkját.

 

 • További tolózárak kicseréléséről született döntés az ivóvízhálózat biztonságosabb működtetése érdekében.

Gyál Város Önkormányzata 396 945 000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült az 1869/2021. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján a városi ivóvízházat felújítására, tisztítására. A minkát a DPMV Zrt. végzi, és a szerződésben szereplő összegből a fel nem használt részt Önkormányzatunk 1 hetes lekötésekkel kamatoztatta, így 2023.06.08-ig 44 528 244,- Ft összegű kamatbevétel keletkezett. A Belügyminisztérium előzetes tájékoztatása alapján ezt az összeget az Önkormányzat teljes egészében a vízhálózat felújítására, tisztítására használhatja fel, amely fedezete lesz a további munkálatoknak.

 • Döntöttek belterületi utcák felújításának előkészítéséről.

Az Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tartja a város útjainak folyamatos fejlesztését, ezért közbeszerzési eljárás indítását tervezi a leromlott állapotban lévő utcák felújítására. A projekt célja a belterületi utcák kb. 9 km hosszban történő felújítása, valamint a felújítandó utcák mindkét oldalán a padka rendezése, és a vízszikkasztó árkok jó karba helyezése.

 • Zárt ülésen döntött a 2023. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj, valamint a 2023. évi Gyál Díszpolgára Cím odaítéléséről.

 

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2023. szeptember 28-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.