2023. 10. 17.

Az iskolakezdés halasztásával (óvodában maradással) és a hat éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatos tájékoztatás

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Cikkünkben az iskolakezdés halasztásával (óvodában maradás) és a hat éves kor előtti iskolakezdéssel kapcsolatban tájékozódhatnak.

Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig gyermekük a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. Miután a gyermek betöltötte a hatodik életévét, a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni, azonban amennyiben a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképp meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Abban az esetben, ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (2024. január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. A szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, majd az óvoda annak alapján rögzíti az óvodában maradás tényét, így a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesül.

Fontos, hogy ha a szakértői vélemény kiállítására 2024. január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb 2024. január 18-a éjfélig.

A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Ugyanígy a Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy egy gyermek hatéves kora betöltése előtt kezdhesse meg iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.

A kérelmet – amely előreláthatóan 2024. január 1-jétől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) – a szülő/gyám, vagy szülői kérelem hiányában a gyámhatóság nyújthatja be.

A kérelem mellékletei: a kérelemhez nem kötelező mellékleteket csatolni, de a kérelmet alátámasztó bármilyen dokumentum csatolható, pl. óvodai fejlődési napló, szakorvosi igazolás, pedagógiai vélemény.

Szükség esetén a gyermek iskolakészültségi szintjének felmérése érdekében a Hivatal gondoskodik pedagógiai szakértői bizottság kirendeléséről.

A kérelem beküldése (határidő: 2024. január 18.):

  1. elektronikus úton az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu) ügyfélkapus azonosítással elérhető Köznevelési Engedélyezési Rendszeren keresztül

VAGY

  1. postai úton a kinyomtatott és aláírt papíralapú kérelmet elküldeni az Oktatási Hivatal részére (postacím: Oktatási Hivatal, Budapest 1982.).

A kérelmet nem lehet e-mailben beküldeni! A Hivatal döntésének el nem fogadása esetén annak kézhezvételét követően 15 napon belül közigazgatási per indítható.