2018. 03. 12.

Amit az óvodai beiratkozásról tudni kell

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Az óvodai beiratkozás feladhatja a leckét a szülőnek, ha még ez az első oviba készülő gyermek a családban. Segítségképpen összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Gyálon mikor lesz az óvodai beiratkozás?

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága döntése alapján az óvodai beiratkozás április 23-27. (hétfőtől – péntekig) naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart.

Hány éves kortól mehet a gyerek óvodába?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A törvény értelmében a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába, tehát azok, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Azok a szülők is jelezhetik óvodai felvételi szándékukat, akiknek gyermeke 2018. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét. A törvény alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz rész. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni a jegyzőt, továbbá akkor is, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét nem a körzetes óvodában teljesíti.

 A 2018/2019-es nevelési év első napja 2018. szeptember 3. (hétfő)

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülők legkésőbb 2018. május 31-éig értesülnek.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. Az óvodai felvétel elutasítása elleni felülvizsgálati kérelem formanyomtatványa elérhető itt: https://www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/, illetve az óvodavezetőknél.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni!

A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, ide kattintva, továbbá felvilágosítás kérhető a Gyáli Polgármesteri Hivatal 06-29-544-141-es és a 06-29-544-140-es telefonszámán.

A beíratásnál be kell mutatni:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, oltási könyv) és lakcímét igazoló hatósági igazolványt (melyen a kiállítás dátuma az óvodai beiratkozás első határnapjánál három hónappal korábbi (rendelet 20. § (9) bek.) azaz január 23-e előtti).
  • A szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20.§ (3) bek.)
  • Nem magyar állampolgár kiskorú óvodás beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§)
  • A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított javaslatot vagy orvosi igazolást (Nkt. 47. § (3) bek.)
  • Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.

Hogyan segíti Gyál Város Önkormányzata az óvodát kezdők szüleit?

Az önkormányzat a Gyáli Óvodakezdési Programmal segíti az ovis korú gyermekeket nevelő családokat. A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez, óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai jogviszonyt (továbbiakban: óvodakezdés) vagy nem Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri maximum 10.000,-Ft értékű csomag. A csomagban színes ceruza, hegyező mellett két darab kéztörlő, egy flízelt lepedő, ágyneműhuzat garnitúra, egy rövidnadrág és egy póló is helyet kapott, maga a csomag pedig tornazsákként is használható. A támogatás alanyi jogon jár. Amennyiben a Hivatalnak nincs hivatalos tudomása a gyermek óvodakezdéséről, úgy a Gyáli Óvodakezdési Program nevezetű nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, abban a nevelési évben, amelyben a gyermek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

20170609_134345_HDR 20170609_134832 20170609_134020

Az óvodai felmentési eljárásrend

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a működési körébe tartozó településen, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Vagyis a közhiedelemmel ellentétben nem kötelező beíratni óvodába a 3 éves kort elérő gyerekeket. Amennyiben a szülők kérik, gyermekük 5. életévének betöltéséig felmentést kaphatnak.

A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelem formanyomtatvány elérhető ide kattintva, a Gyáli Polgármesteri Hivatal I. em. 121. szobájában, az óvodavezetőknél és a védőnőknél. A kérelem benyújtásához be kell szerezni a kötelező felvételt biztosító óvoda óvodavezetőjének, valamint a gyermek védőnőjének beleegyező nyilatkozatát. A gyáli óvodák körzetlistája szintén elérhető ide kattintva.

Mivel a védőnő az a személy, aki a családot és a gyermeket születésétől fogva ismeri, a felmentést kérő szülőnek először a gyermek védőnőjének javaslatát kell beszereznie annak érdekében, hogy a védőnői nyilatkozat tudatában az óvodavezető is megalapozott véleményt adhasson. Amennyiben a szülő beszerezte mind a védőnő, mind az óvodavezető írásos javaslatát a felmentési kérelemhez, a kérelem benyújtható személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatalban a I. em. 121. szobában, vagy postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címen.

  Önkormányzati fenntartású óvodák Liliom Óvoda Cím:      Gyál, Liliom u. 13-15. E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita Tel.:/fax: 06-29-340-126 ; 345-241 Honlap: www.liliomovi.hu   Tátika Óvoda Cím:   Gyál, Bartók B. u. 52. Email: tatika@digikabel.hu Intézményvezető: Németh Istvánné Tel.: /fax: 06-29-741-290 Honlap: www.tatikaovoda.hu   Tulipán Óvoda Cím: Gyál, Tulipán u. 23. E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu                     Intézményvezető: Kápolnásiné Sági Andrea Tel./fax: 06-29-341-544 Honlap: www.tulipanovoda.hu